Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Badania

Web Content Display Web Content Display

Wsparcie instytucjonalne

W ramach środków finansowych programu strategicznego ID.UJ Wydział Chemii oferuje dofinansowanie kosztów organizacji międzynarodowych wydarzeń naukowych w tym::

  • kongresów, konferencji, seminariów, warsztatów;
  • cyklu Seminariów Wydziałowych;
  • innych spotkań poświęconych prezentacji i dyskusji wyników badań naukowych.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie zebrano w załączonym regulaminie. Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie na dany rok kalendarzowy. Maksymalna wartość dofinansowania, o jakie można się jednorazowo ubiegać, zależy od liczby uczestników wydarzenia i wynosi od 7 000 zł do 30 000 zł. Koszty kwalifikowalne nie obejmują kosztów osobowych ani honorariów.

Zgłoszenia można składać za pośrednictwem systemu obsługującego działania w ramach ID.UJ pod adresem strefaid.uj.edu.pl (nazwa działania Scientific Event- Wydział Chemii 2022-2024). Wszelkich informacji dotyczących wypełniania wniosku i dostępności środków udziela dr hab. Katarzyna Kurpiewska, prof. UJ.

Na Wydziale Chemii uruchomione zostało działanie, którego celem jest dofinansowanie usług serwisowych (DUS) ze środków programu strategicznego ID.UJ.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie zebrano w załączonym regulaminie. Maksymalna kwota dofinansowania, o jakie można się jednorazowo ubiegać, wynosi 20 000 zł przy czym wartość dofinansowania w ramach DUS nie może przekroczyć wysokości wkładu własnego. Środki finansowe przyznawane są na podstawie złożonych wniosków i mogą być przeznaczone jedynie na finansowanie usług serwisowych lub dostawy części zamiennych do aparatury badawczej. Dofinansowanie może dotyczyć tylko aparatury, która jest udostępniana na zasadach określonych przez Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim (Uchwała Senatu nr 59/IV/2015 z 29 kwietnia 2015 r.).

Nabór wniosków konkursowych odbywa się w trybie ciągłym za pośrednictwem systemu strefaid.uj pod adresem strefaid.uj.edu.pl (działanie Dofinansowanie Usług Serwisowych (DUS) na Wydziale Chemii) do momentu wyczerpania się dostępnej puli środków finansowych. Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o sprawdzenie dostępności środków (kontakt dr hab. Piotr Pietrzyk).

Dofinansowanie Usług Serwisowych na Wydziale Chemii - edycja 2024
Regulamin

Działanie Edukacja dla Przyszłości na Wydziale Chemii UJ w programie strategicznym ID.UJ w roku 2022

Celem działania EduPrograms for the Future w ramach ID.UJ są dwie aktywności. Pierwsza dotyczy zakupu lub wytworzenia nowoczesnych narzędzi edukacyjnych mających na celu poprawę lub unowocześnienie systemów audiowizualnych, urządzeń do prowadzenia telekonferencji i kształcenia na odległość. Rezultatem działania będzie doposażenie i/lub modernizacja sal audytoryjnych i konferencyjnych służących do celów dydaktycznych i organizacji wydarzeń naukowych. Kwota dofinansowania w 2022 roku wynosi 100 000 zł

Drugą aktywnością jest dofinansowanie organizacji szkół letnich o charakterze międzynarodowym dla studentów, do realizacji których zapraszani są naukowcy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Rezultatami działania będą: spotkanie uczestników z różnych ośrodków akademickich, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w sferze dydaktyki akademickiej, budowanie współpracy międzynarodowej sprzyjającej realizacji studiów i projektów edukacyjnych o charakterze międzynarodowym. Kwota przeznaczona ze środków ID.UJ na ten cel w roku 2022 wynosi 20 000 zł.

Działanie Edukacja dla Przyszłości związane jest tematycznie z problematyką Priorytetowych Obszarów Badawczych SciMat, Anthropocene oraz DigiWorld, w których uczestniczy Wydział Chemii. Ponadto działanie realizuje dwa filary zasady 4*I: internacjonalizację i innowacyjność między innymi poprzez wsparcie budowania partnerstwa międzynarodowego, transfer wiedzy i technologii oraz unowocześnienie bazy służącej kształceniu. Wymienione akcje wpisują się w Strategię Rozwoju Dyscypliny Nauki Chemiczne na lata 2021-2030.

Działanie Nauka dla Biznesu i Społeczeństwa na Wydziale Chemii UJ w programie strategicznym ID.UJ w roku 2022

Celem działania Nauka dla biznesu i społeczeństwa – Research to Society (R2S) – w ramach ID.UJ jest wsparcie działalności Wydziału Chemii w szerokorozumianym obszarze popularyzacji nauki poprzez organizację imprez naukowych i wydarzeń o charakterze edukacyjnym. Istotną częścią działania jest również finansowanie wydawnictw wydziałowych, poszerzenie zakresu działań promocyjnych Wydziału Chemii między innymi w formie dofinansowywania konferencji przyczyniających się do wzrostu międzynarodowej i krajowej rangi Wydziału. W ramach dbałości o zachowanie bogatej historii Wydziału część środków przeznaczana jest na opiekę i utrzymanie stałej ekspozycji historycznej wydziału. Kwota dofinansowania w 2022 roku wynosi 100 000 zł.

Działanie R2S związane jest tematycznie z problematyką Priorytetowych Obszarów Badawczych SciMat, Anthropocene oraz DigiWorld, w których uczestniczy Wydział Chemii. Ponadto działanie R2S realizuje trzy filary zasady 4*I programu strategicznego ID.UJ: innowacyjność, interdyscyplinarność i integrację między innymi poprzez budowanie wizerunku Wydziału Chemii jako nowoczesnego ośrodka naukowego, który chętnie otwiera swoje laboratoria i zaprasza do świata chemii szerokie grono odbiorców, w tym przyszłych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wymienione akcje wpisują się w Strategię Rozwoju Dyscypliny Nauki Chemiczne na lata 2021-2030.