Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Badania

Web Content Display Web Content Display

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

W latach 2020-2026 badania naukowe i inne aktywności związane z prowadzeniem działalności akademickiej prowadzone na Wydziale Chemii wspierane są w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ). Program ID.UJ jest strategią mającą na celu zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu, a tym samym Wydziału Chemii UJ, na arenie międzynarodowej. Działania, które będą miały największe znaczenie podczas dążeń Wydziału do osiągnięcia statusu jednostki wchodzącej w skład zrównoważonego uniwersytetu badawczego to między innymi wzmocnienie takich obszarów jak: partnerstwo międzynarodowe, granty badawcze, innowacyjne badania i kształcenie, infrastruktura badawcza, odpowiedzialność społeczna, globalizacja nauki, a także transfer wiedzy i technologii.

Wydział Chemii UJ zaangażowany jest w prace trzech spośród siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB-ów): SciMat, Anthropocene oraz DigiWorld. Realizowane zadania będą prowadzone na poziomie POB-ów (w tym tzw. projekty flagowe) oraz na poziomie wydziału. Wśród tych ostatnich zaplanowano działania wspierające pracowników (program motywacyjny, „Laboratoria Młodych”, dofinansowanie organizacji konferencji i seminariów oraz publikacji w ramach otwartego dostępu), działania wspierające studentów (programy stypendialny oraz rozwoju kompetencji), a także działania zapewniające wsparcie instytucjonalne (strategiczna infrastruktura, edukacja dla przyszłości oraz nauka dla biznesu i społeczeństwa). Wszystkie wymienione działania wpisują się w Strategię Rozwoju Dyscypliny Nauki Chemiczne na lata 2021-2030.

Zespół ds. realizacji programu ID.UJ na Wydziale Chemii działa w następującym składzie:

  • Dr hab. Piotr Pietrzyk, prof. UJ (Prodziekan ds. badań i współpracy) – koordynator Zespołu, członek Zespołu Sterującego POB DigiWorld
  • Prof. dr hab. Wojciech Macyk (Dziekan) – przewodniczący Zespołu Sterującego POB SciMat, członek Zespołu Sterującego POB Anthropocene

członkowie Zespołu:

  • Dr hab. Michał Woźniakiewicz, prof. UJ – program stypendialny dla studentów, otwarty dostęp, strategiczna infrastruktura, edukacja dla przyszłości
  • Dr hab. Katarzyna Hąc-Wydro, prof. UJ – Laboratoria Młodych, rozwój kompetencji studentów
  • Dr hab. Katarzyna Kurpiewska – konferencje i seminaria, rozwój kompetencji studentów, nauka dla biznesu i społeczeństwa

Program ID.UJ na Wydziale Chemii w roku 2022