Zakład Krystalochemii i Krystalofizyki

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.
Krzysztof Lewiński
 
tel: +48 12 686 2465
e-mail: lewinski@chemia.uj.edu.pl
pokój C2-09
 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
  Zespół Biokrystalografii
prof. dr hab.
Krzysztof Lewiński
  Główne kierunki badań
 1. Badania struktury krystalicznej wybranych białek.
 2. Badania mechanizmów aktywności enzymatycznej.
 3. Badania oddziaływań białek z ligandami o znaczeniu biologicznym.
 4. Badania strukturalne w warunkach wysokiego ciśnienia.
 
  Zespół Inżynierii Krystalicznej i Analizy Strukturalnej
prof. dr hab.
Katarzyna Stadnicka
  Główne kierunki badań
Inżynieria krystaliczna oraz rentgenowska analiza strukturalna monokryształów w zastosowaniu do badania strukturalnych aspektów:
 1. własności chemicznych - wyznaczanie eksperymentalnego rozkładu gęstości elektronowej w kryształach, badanie wzajemnego upakowania cząsteczek oraz typów międzycząsteczkowych oddziaływań w fazach krystalicznych, polimorfizm.
 2. własności fizycznych - badanie korelacji struktury krystalicznej z liniowymi własnościami optycznymi (np. dwójłomność liniowa, dwójłomność kołowa) oraz nieliniowymi własnościami optycznymi (np. generowanie drugiej harmonicznej), badania strukturalnego mechanizmu przejść fazowych w kryształach ferroicznych.
 3. własności biologicznych - badanie korelacji aktywności farmakologicznej związków o potencjalnych właściwościach przeciw-arytmicznych oraz alfa lub beta adrenergicznych z ich przestrzenną geometrią molekularną w aspekcie zdolności do wiązania się z receptorem; strukturalna charakterystyka materiałów biozgodnych.
 
  Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii Proszkowej
prof. dr hab.
Wiesław Łasocha
  Główne kierunki badań
 1. Rozwiązywanie struktur z danych proszkowych, Testowanie i prace nad rozwojem metod strukturalnej dyfraktometrii proszkowej.
 2. Badania z zakresu syntezy nowych włóknistych i warstwowych związków polianionowych (polimolibdeniany, nadtleno-molibdeniany itp.).
 3. Badania strukturalne związków kompleksowych w tym makrocyklicznych kompleksów.
 4. Zastosowania metod dyfraktometrii proszkowej w badaniach nowych materiałów, farmakologii, medycynie, chemii spożywczej i badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego.