Zakład Chemii Teoretycznej

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.
Jacek Korchowiec
 
tel: +48 12 686 2379
e-mail:
korchow@chemia.uj.edu.pl
pokój C3-05
 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
  Zespół Chemii Kwantowej
prof. dr hab.
Roman Nalewajski
 

 

Grupy naukowe w ramach zespołu:

prof. dr hab. Jacek Korchowiec

Grupa Teorii Reaktywności Chemicznej

prof. dr hab. Artur Michalak

Grupa Modelowania Molekularnego Procesów Katalitycznych

prof. dr hab. Roman Nalewajski

Grupa Podstawowych Zagadnień Teorii Struktury Elektronowej

 

Główne kierunki badań:

 1. Elektrony jako nośniki informacji Fishera w cząsteczkach:
 2. Orbitalna teoria komunikacyjna wiązania chemicznego:
 3. Zastosowania Teorii Funkcjonałów Gęstości w zagadnieniach reaktywności chemicznej:
 4. Opracowanie algorytmów globalnej optymalizacji geometrii dla małych i średniej wielkości układów molekularnych.
 5. Metody klasy O(N), półempiryczne,schematy podziału energii oddziaływania.
 6. Koncepcyjna teoria funkcjonałów gęstości, Struktura i własności układów makrocyklicznych.
 7. Teoretyczne modelowanie filmów powierzchniowych metodami dynamiki molekularnej.
 8. Teoretyczny opis wiązania chemicznego w oparciu o orbitale naturalne dla wartościowości chemicznej (NOCV) oraz zlokalizowane orbitale wiązań LOBO.
 9. Analiza ścieżek reakcji chemicznych w oparciu o NOCV sprzężone z podziałem energii oddziaływania ETS
 10. Zastosowanie ETS-NOCV do opisu różnego typu wiązań chemicznych: donorowo-akceptorowe, kowalencyjne wielokrotne, oddziaływania słabe (intra oraz intermolekulerne), agostyczne, układy "hiperwalencyjne"
 11. Modelowanie procesów katalitycznych:
 12. Symulacje dynamiki molekularnej półempirycznej oraz ab initio.
 13. Symulacja widm spektroskopowych układów istotnych z punktu widzenia ogniw slonecznych (DSSC) oraz diod luminescencyjnych (OLED)
 
  Zespół Półprzewodników Organicznych
prof. dr hab.
Piotr Petelenz
  Główne kierunki badań:
 1. Opis teoretyczny elektro-optycznych właściwości organicznych kryształów molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli stanów z przeniesieniem ładunku.
 2. Teoria ekscytonów i sprzężenia wibronowe w takich układach; polarytony.
 3. Interpretacja teoretyczna widm absorpcji, elektroabsorpcji, fotoprądu itp. kryształów czystych i domieszkowanych.
 4. Efekty nieporządku w układach molekularnych, przejście metal-izolator w układach nieuporządkowanych.
 5. Kwantowochemiczna interpretacja elektrochromizmu tlenku wolframu.
 6. Badania procesów polaryzacji w materiałach molekularnych.
 7. Modelowanie procesów kompleksowania i transportu jonów w stałych elektrolitach polimerowych.
 8. Obliczenia kwantowochemiczne dla molekuł w elektronowych stanach wzbudzonych.
 
  Zespół Teoretycznej Fizyki Molekularnej
prof. dr hab.
Marek Pawlikowski
  Główne kierunki badań:
 1. Badania dynamiki molekularnej w stanie podstawowym oraz stanach wzbudzonych. Opis i interpretacja w ramach wibronowej teorii sprzężeń rezonansowego efektu ramanowskiego (RR), dichroizmu kolowego (CD) jak również magnetycznego dichroizmu kołowego (MCD). Zastosowanie i rozwój metod kwantowo-chemicznych: ab initio oraz półempirycznych ukierunkowanych na własności spektroskopowe molekuł.
 2. Rozwój metod obliczeniowych adekwatnych do opisu właściwości dużych układów molekularnych.
 3. Zastosowanie wibronowych modeli do badania molekuł zawierających identyczne chromofory w układach dimerowych, trymerowych i tetramerowych. Badanie bezradiacyjnych procesów w biologicznych układach makromolekularnych takich jak kompleksy PCP (peridinina – chlorofil a – białko).
 4. Badania dynamiki zdegenerowanych ruchów jądrowych w podstawowym stanie molekularnym w układach o wysokiej symetrii. Interpretacja widm magnetycznego wibracyjnego dichroizmu kołowego (MVCD) w oparciu o obliczone wibracyjne momenty magnetyczne.
 5. Własności symetrii operatora Schrödingera i grupy przekształceń konforemnych. Transformacja Galileusza w molekularnej mechanice kwantowej. Zastosowanie w teorii wiązania wodorowego.
 
  Zespół Termodynamiki i Dynamiki Reakcji Chemicznych
dr hab.
Marek Frankowicz
    Główne kierunki badań:
 1. Modelowanie mezoskopowe zjawisk powierzchniowych:
  • modelowanie układów porowatych
  • badanie wpływu geometrii na kinetykę procesów
 2. Chemiczne przetwarzanie informacji
 3. Podstawy termodynamiki nierównowagowej
 4. Efekty stochastyczne w układach chemicznych

 

Zobacz również