Zakład Chemii Nieorganicznej

Kierownik Zakładu
prof. dr hab.
Wojciech Macyk
 
tel: +48 12 686 2494
e-mail: macyk@chemia.uj.edu.pl
pokój C1-15

 

ZESPOŁY NAUKOWE

 
 
  Zespół Badań Materiałów Roślinnych
prof. dr hab.
Maria Łabanowska
    Główne kierunki badań
 1. Wpływ stresów środowiskowych na powstawanie długo żyjących rodników w liściach i ziarnach różnych odmian pszenicy.
 2. Wpływ wybranych jonów metali bloku d oraz magnezu, potasu i selenu na generowanie wolnych rodników w skrobiach natywnych i modyfikowanych różnego pochodzenia.
 3. Właściwości antyoksydacyjne herbat i ziół związane z obecnością stabilnych wolnych rodników.
 
  Zespół Chemii Koordynacyjnej
prof. dr hab.
Janusz Szklarzewicz
    Główne kierunki badań
 1. Projektowanie i syntezę tych związków kompleksowych.
 2. Badanie ich właściwości strukturalnych, spektroskopowych, magnetycznych i elektrochemicznych.
 3. Badanie reaktywności otrzymanych połączeń.
Badane grupy związków:
 • Związki kompleksowe wanadu – metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy
 • Materiały mezoporowate (MOF) na bazie tereftalanów metali d-elektronowych
 • Kompleksy typu spin-crossover żelaza i manganu
 • Kompleksy żelaza, manganu, miedzi i wanadu o znaczeniu biologicznym
 • Polimery koordynacyjne rutenu, miedzi, molibdenu i wolframu – układy magnetyczne
 • Kompleksy molibdenu i wolframu – reakcje na ligandzie
 • Kompleksy molibdenu i wolframu – immobilizacja i fotosensybilizacja TiO2
 
  Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej
prof. dr hab.
Grażyna Stochel
  Grupa naukowa w ramach zespołu:

prof. dr hab.
Wojciech Macyk

Grupa Fotokatalizy
    Główne kierunki badań
 1. Chemia i fotochemia związków nieorganicznych i koordynacyjnych
 2. Kataliza/Fotokataliza heterogeniczna i homogeniczna
 3. Fotochemia w biologii, medycynie i środowisku
 4. Nowe materiały funkcjonalne i nanochemia
   
 
  Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
prof. dr hab.
Zbigniew Sojka
 

 

Grupy naukowe w ramach zespołu:

dr hab.
Barbara Gil

Grupa Chemii Zeolitów

prof. dr hab. Andrzej Kotarba

Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów

prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Grupa Spektroskopii EPR, Modelowania Molekularnego i Nanochemii

    Główne kierunki badań
 1. Struktura i reaktywność powierzchni modelowych układów katalitycznych zawierających paramagnetyczne jony metali przejściowych o różnej multipletowości spinowej, izolowane w diamagnetycznych matrycach. Badania spektroskopowe i obliczenia kwantowo-chemiczne.
 2. Procesy przeniesienia elektronu i spinu towarzyszące odwracalnemu wiązaniu i aktywacji i małych cząsteczek (O2, N2O, NOx, COx).
 3. Chemia katalityczna reakcji deN2O, deNOx i deVOC (badania podstawowe i aplikacyjne).
 4. Spektroskopia komputerowa EPR, IR i RS (obliczanie parametrów spektroskopowych metodami DFT, symulacja widm z zastosowaniem optymalizacji za pomocą algorytmów genetycznych).
 5. Modelowanie molekularne procesów powierzchniowych oraz związków pomiędzy strukturą, właściwościami i aktywnością katalityczną (mikrokinetyka i termodynamika ab initio).
 6. Synteza i funkcjonalizacja nanomateriałów tlenkowych o kontrolowanej morfologii.
 7. Polimerowe ogniwa paliwowe.
 8. Procesy rodnikowe w chemii spożywczej.
 9. Badanie materiałów typu MOF (Metal-Organic-Framework) do potencjalnych zastosowań w adsorpcji i rozdziale gazów oraz w syntezie związków typu "fine chemicals".
 
  Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II
dr hab.
Wacław Makowski
    Główne kierunki badań
 1. Badania struktury porowatej oraz powierzchni adsorbentów i katalizatorów metodą termodesorpcji cząsteczek-sond.
 2. Adsorpcja węglowodorów i innych związków organicznych na adsorbentach porowatych.
 3. Otrzymywanie wodoru w reakcji reformingu parowego metanolu na katalizatorach miedziowych otrzymywanych z prekursorów hydrotalkitowych.
 4. Badania aktywności i stabilności modelowych katalizatorów odwodornienia etylobenzenu.
 
  Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych  
dr hab.
Joanna Łojewska
    Główne kierunki badań
 1. Inżynieria molekularna katalizatorów - badania reaktorów strukturalnych w procesach związanych z ochroną środowiska.
 2. Chemia konserwatorska - badania związane z degradacją materiałów i sposobami ich zapobiegania oraz opracowywanie nowoczesnych technik analiz fizykochemicznych materiałów stosowanych w obiektach muzealnych.
 
  Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych
prof. dr hab.
Barbara Sieklucka
    Główne kierunki badań
 1. Konstrukcja multifunkcjonalnych sieci koordynacyjnych zawierających bloki budulcowe drugiej generacji.
 2. Badanie efektu generacji drugiej harmonicznej indukowanej przez magnetyzację wewnętrzną (MSHG) w niecentrosymetrycznych sieciach koordynacyjnych.
 3. Zastosowanie ligandów chiralnych do konstrukcji sieci koordynacyjnych wykazujących wzmocnienie dichroizmu kołowego oraz dichroizmu magnetochiralnego w fazie uporządkowania magnetycznego.
 4. Sieci koordynacyjne o charakterze gąbek magnetycznych - kontrola parametrów uporządkowania magnetycznego poprzez sorpcję cząsteczek gości w sieciach koordynacyjnych.
 5. Układy fotomagnetyczne oparte na kompleksach policyjanowych oraz kompleksach metali przejściowych.