Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otrzymane w 2018

Janusz M. Dąbrowski
"Reaktywne formy tlenu fotogenerowane przez halogenowe pochodne tetrapiroli: mechanizmy i aplikacje."
21.06.2018

Renata Wietecha-Posłuszny
"Innowacyjne metody izolacji substancji psychoaktywnych z materiałów biologicznych dla potrzeb analityki toksykologiczno-sądowej."
19.04.2018

Katarzyna Ostrowska
"Wpływ zahamowania E/Z-izomeryzacji enamin typu push-pull, pochodnych pirolopirazyn, na właściwości spektralne roztworów i agregatów w ciele stałym."
24.05.2018

Otrzymane w 2017

Dawid Pinkowicz
"Multifunkcjonalne magnesy molekularne: od kompleksów metali d- do f-elektronowych."
21.12.2017

Ewa Bidzińska
"Termicznie generowane rodniki jako wskaźniki zmian modyfikowanej skrobi"
21.12.2017

Elżbieta Szostak
"Badanie i charakterystyka przemian fazowych obecnych w kryształach jonowych z fazą plastyczną."
16.11.2017

Paweł Kozyra
"Mechanizm aktywacji wybranych czasteczek (etynu, etenu, metanalu, benzenu, NO i H2) na centrach kationowych w zeolicie ZSM-5 – modelowanie molekularne"
19.10.2017

Beata Korchowiec
"Zorganizowane monowarstwy lipidowe jako układy modelowe w badaniach nad nowymi środkami antybakteryjnymi"
06.07.2017

Dorota Majda
"Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych"
06.07.2017

Beata Nowicka
"Solwatomagnetyczne sieci koordynacyjne z mostkami cyjankowymi."
08.06.2017

Łukasz Hetmańczyk
"Przejścia fazowe i reorientacja molekularna w wybranych krystalicznych jonowych związkach koordynacyjnych z dynamicznym orientacyjnym nieuporządkowaniem"
18.05.2017

Otrzymane w 2016

Aleksandra Pałasz
"Expansion of hetero-Diels−Alder cycloaddition reaction scope of 1-oxa-1,3-butadienes and alkenes – in search of new heterodienes and dienophiles as well as reactions with potential application in bioorthogonal chemistry"
24.11.2016

Marcin Makowski
"Zwiekszenie efektywnosci teoretycznych metod opisu struktury elektronowej"
15.09.2016

Piotr Pietrzyk
"Molekularne podstawy mechanizmów aktywacji małych cząsteczek w kontekście rozkładu tlenków azotu na układach zeolitowych – badania spektroskopowe EPR i modelowanie DFT"
15.09.2016

Mariusz Mitoraj
"Od struktury do reakcji katalitycznych – teoretyczna charakterystyka wybranych typów słabych wiązań chemicznych w oparciu o metodę podziału energii sprzężoną z orbitalami naturalnymi dla wartościowości chemicznej (ETS-NOCV)"
16.06.2016

Małgorzata Brindell
"Mechanizmy działania przeciwnowotworowego kompleksów rutenu."
25.02.2016

Otrzymane w 2015

Marcin Molenda
"Od nanostrukturalnych materiałów do nanokompozytów elektrodowych Li-ion z samoorganizującymi się, przewodzącymi warstwami węglowymi."
17.12.2015

Ewa Mielniczek-Brzóska
"Procesy krystalizacji szczawianu amonu w obecności jonowych domieszek."
19.11.2015

Dariusz Matoga
"Od kompleksów jednordzeniowych do sieci metalo-organicznych MOF z wykorzystaniem prekursorów aroilo-hydrazonów."
17.09.2015

Kamilla Małek
"Wzmocniona powierzchniowo spektroskopia rozproszenia ramanowskiego (SERS) w badaniach biomedycznych."
18.06.2015

Otrzymane w 2014

Katarzyna Hąc-Wydro
"Badanie wpływu steroli i stanolu roślinnego na monowarstwy lipidowe – analiza właściwości membranowych fitozwiązków w układach modelowych."
11.12.2014

Anna Karewicz
"Nowe polimerowe nośniki substancji biologicznie aktywnych stosowanych w terapii chorób zwyrodnieniowych."
12.06.2014

Witold Piskorz
"Kwantowo-chemiczne modelowanie zależności między strukturą i morfologią nanoziaren tlenków a ich własnościami elektronowymi i aktywnością katalityczną."
20.02.2014

Otrzymane w 2013

Krzysztof Zborowski
"Badania zjawisk tautomerii i aromatyczności wybranych związków chemicznych zaawansowanymi metodami teoretycznymi"
17.11.2013

Paweł Wydro
"Fizykochemiczna charakterystyka monowarstw zawierających lipidy ludzkich i bakteryjnych błon biologicznych"
19.09.2013

Andrzej Adamski
"Funkcjonalizacja wybranych układów tlenkowych pod kątem ich zastosowań katalitycznych w heterogenicznych reakcjach redoks"
13.06.2013

Zuzanna Brożek-Mucha
"Chemiczne i morfologiczne aspektybadań śladów powystrzałowych metodą analizy rentgenowskiej"
13.06.2013

Dariusz Zuba
"Identyfikacja nowych substancji o działaniu psychotropowym i odurzającym obecnych na rynku narkotykowym oraz ich zanieczyszczeń"
13.06.2013

Robert Podgajny
"W kierunku nowych funkcjonalnych materiałów molekularnych: magnetyczne hybrydowe sieci koordynacyjne"
23.05.2013

Mariusz Kępczyński
"Lipidowe i surfaktantowe nanostruktury pęcherzykowe – właœściwośœci i zastosowania"
18.04.2013

Jolanta Kochana
„Nowe enzymatyczne czujniki elektrochemiczne w analizie środowiskowej i analizie żywności"
31.01.2013

Krzysztof Danel
„Synteza pochodnych antracenu oraz układów azaheterocyklicznych i ich zastosowanie w farmakologii i optoelektronice"
17.01.2013

Joanna Kozak
„Wykorzystanie technik przepływowych do rozwijania i usprawniania metod kalibracji analitycznej"
17.01.2013

Otrzymane w 2012

Kinga Góra – Marek
„Charakterystyka spektroskopowa IR właściwości centrów kobaltowych w zeolitach"
29.11.2012

Dariusz Cież
„Badania nad zastosowaniem enolanów tytanu (IV) w stereoselektywnej syntezie kwasów 2,3-diaminokarboksylowych"
8.11.2012

Tomasz Łojewski
„Nowoczesne techniki analityczne w chemii konserwatorskiej. Badania degradacji papieru i materiałów malarskich"
28.06.2012

Bogdan Stec
„Badania strukturalne i funkcjonalne enzymów biosyntezy inozytolu"
19.04.2012

Grzegorz Sulka
„Nanoporowaty Al2O3 otrzymywany na drodze anodyzacji glinu – charakterystyka struktury i zastosowania"
29.03.2012

Otrzymane w 2011

Grzegorz Zadora
„Wykorzystanie zaawansowanych metod instrumentalnych wspomaganych metodami statystycznymi i chemometrycznymi w fizykochemicznych badaniach kryminalistycznych"
8.12.2011

Marcin Broniatowski
„Fluorowane surfaktanty w monowarstwach Langmuira"
27.10.2011

Grażyna Adamus
„Struktura wybranych poliestrów alifatycznych – badania na poziomie molekularnym z wykorzystaniem wielostopniowej spektrometrii mas"
30.06.2011

Stanisław Walas
„Zastosowanie nowych materiałów sorpcyjnych w badaniach analitycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej"
26.05.2011

Barbara Gil-Knap
„Wpływ modyfikacji strukturalnych na właściwości centrów kwasowych w zeolitach: badania z wykorzystaniem metod spektroskopowych"
5.05.2011

Zdzisław Kucybała
„Wybrane barwniki i ich modyfikowane struktury oraz wybrane donory elektronu jako składniki par fotoredoks inicjujących polimeryzację wolnorodnikową. Synteza i badania fotochemiczne"
10.03.2011