Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Otrzymane w 2019

Justyna Polaczek

NO versus HNO chemistry. Studies on the formation, słability and reactivity of nitrosylcobalamin and model complexesh"
Promotor: prof. dr Rudi van Eldik
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Orzeł
03.2019

Sylwia Górecka

Wieloskładnikowe układy tlenkowe pochodzenia hydrotalkitowego w roli katalizatorów wybranych procesów środowiskowych"
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
02.2019

Kinga Orwat

Badanie polimorfizmu chloranu(VII)heksadimetylosulfotlenku magnezu oraz inne eksperymenty opracowane pod kątem ich wykorzystania w nauczaniu chemii na różnych poziomach edukacyjnych"
Promotor: prof. dr hab. Anna Mikuli
Promotor pomocniczy: dr Paweł Bernard
24.01.2019

Jakub Dybaś
Badania strukturalne kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej"
Promotorzy: prof. dr hab. Małgorzata Barańska, dr Katarzyna Marzec
24.01.2019

Marcin Surówka
Fotokatalityczna degradacja herbicydów na tlenku tytanu (IV) modyfikowanym solami i tlenkami metalii"
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Macyk
24.01.2019

Otrzymane w 2018

Justyna Tekla
Mezolmikroporowate zeolity i zeotypy w aspekcie ich katalitycznych zastosowań w procesach transformacji węglowodorów i alkoholi"
Promotor: dr hab. Kinga Góra-Marek
13.12.2018

Róża Starczak
Ocena zmian barwy wyrobów bawełnianych poddanych procesowi kontrolowanej degradacji w środowisku glebowym na potrzeby badań sądowych"
Promotorzy: prof. dr hab. Paweł Kościelniak, dr hab. Jolanta Wąs-Gubała
13.12.2018

Adam Hogendorf
Aromatic basie groups in the design and synthesis of serotonin receptor ligands"
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bojarski
Promotor pomocniczy: dr Ryszard Bugno
15.11.2018

Grzegorz Zając
Badania spektroskopowe chiralnych ksantofili oraz ich supramolekularnych agregatów"
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Barańska
15.11.2018

Łukasz Kaspera
Kompozytowy katalizator dopalania sadzy oparty na promowanych alkaliami tlenkach metali przejściowych"
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kotarba
18.10.2018

Łukasz Witek
Opracowanie i zastosowanie opartej na liniowej zależności Sterna-Volmera nowej metody rozdzielania widm fluorescencji układów trójskładnikowych"
Promotor: Dr hab. Andrzej Turek
18.10.2018

Agnieszka Puciul-Malinowska
Wielowarstwowe ultracienkie filmy polimerowe oparte na jonowych polisiloksanach"
Promotor: Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
18.10.2018

Marta Wolczko
Synteza kwasów ulazonowych na drodze stereoselektywnej reakcji aldolowej estru kwasu pirogronowego"
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Młynarski
18.10.2018

Natalia Wilkosz
Nanomateriały lipidowe i polimerowe - otrzymywanie i zastosowanie jako nośniki substancji bioaktywnych"
Promotor: Dr hab. Mariusz Kępczyński
18.10.2018

Marcin Szewczyk
Asymetryczne hydrosililowanie ketonów z zastosowaniem kompleksów octanu cynku"
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Młynarski
18.10.2018

Sebastian Jarczewski
Nanoreplikacja strukturalna jako metoda syntezy mezoporowatych katalizatorów węglowych i tlenkowych do utleniającego odwodornienia etylobenzenu"
Promotor: Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
13.09.2018

Joanna WaŚ-Mrozek
Zastosowanie hybrydowych fotokatalizatorów pływających do rozkładu farmaceutyków i toksyny sinicowej jako mikrozanieczyszczeń wody"
Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka
13.09.2018

Mateusz Reczyński
Functional Molecule-Based Materials Based on Nickel Complexes and Polycyanidometallares"
Promotor: Prof. dr hab. Barbara Sieklucka
Promotor pomocniczy: dr hab. Beata Nowicka
13.09.2018

Justyna Paluch
Opracowanie metod analizy dwuskładnikowej z wykorzystaniem technik przepływowych"
Promotor: Dr hab. Joanna Kozak
13.09.2018

Karolina Syrek
Fotoelektrochemiczne właściwości nanostrukturalnych anodowych tlenków tytanu i wolframu"
Promotor: Dr hab. Grzegorz Sulka, prof. UJ
05.07.2018

Barbara Pucelik
Molekularne mechanizmy aktywności biologicznej modyfikowanych bakteriochloryn jako fotosensybilizatorów w terapii fotodynamicznej (PDT)"
Promotor: Prof. dr hab. Grażyna Stochel
Promotor pomocniczy: Dr Janusz Dąbrowski
05.07.2018

Julia Nowak
Opracowanie nowych metod identyfikacji i oznaczania związków psychoaktywnych w roślinach dla potrzeb opiniowania sądowego"
Promotor: Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Promotor pomocniczy: Dr Michał Woźniakiewicz
05.07.2018

Natalia Miliszkiewicz
Kalibracja oznaczeń techniką spektrometrii mas z mikropróbkowaniem laserowym i jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie (LAICP-MS)""
Promotor: Dr hab. Stanisław Walas, prof. UJ
24.05.2018

Grzegorz Łopatkiewicz
Stereokontrolowana synteza ldraparyny"
Promotor: Prof. dr hab.Jacek Młynarski
2018

Tomasz Wilkosz
Rozkład tlenków azotu na katalizatorach tlenkowych na monolitach metalicznych ze stali austenicznej 1H18N9T"
Promotor: Prof. dr hab. Mieczysław Najbar
25.01.2018

Anna Jurowska
Rozgałęzione, polidonorowe ligandy w syntezie układów koordynacyjnych"
Promotor: Prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz
25.01.2018

Otrzymane w 2017

Paweł Świt
„Badanie i eliminacja efektów interferencyjnych z zastosowaniem innowacyjnych metod kalibracyjnych"
Promotor: Prof. dr hab. Marian Jaskóła
21.12.2017

Elżbieta Kurowska-Tabor
„Nanostrukturalne elektrody Ag jako nowoczesne amperometryczne sensory do wykrywania i oznaczania H2O2"
Promotor: Prof. dr hab. Marian Jaskóła
21.12.2017

Justyna Mildner
„Badanie wpływu wybranych leków znieczulających miejscowo na warstwy lipidowe modelujące błony komórek nerwowych, mitochondriów i erytrocytów"
Promotor: Prof. dr hab. Lucyna Hołysz; Prof. dr hab. Kazimierz Małysa
21.12.2017

Agnieszka Gut
„Submikronowe materiały hybrydowe oparte na funkcjonalizowanych tyminą polimerach syntetycznych i naturalnych"
Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka
16.11.2017

Krzysztof Czamara
„Obrazowanie zmian chemicznych towarzyszących modyfikacjom fenotypu komórek w modelach patologii układu krwionośnego z wykorzystaniem mikroskopii ramanowskiej"
Promotor: Dr hab. Agnieszka Kaczor
19.10.2017

Agata Dudek
„Enancjoselektywne reakcje addycje do imin katalizowane kompleksami cynku"
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Młynarski
19.10.2017

Kamila Sobańska
„Reaktywne formy tlenu w układach heterogenicznych - oddziaływanie H2O2 z powierzchnią amorficznych tlenków metali przejściowych grup IV i V"
Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
Promotor pomocniczy: Dr hab. Piotr Pietrzyk
19.10.2017

Anna Rokicińska
„Wspomagane hydrożelami podpórkowanie montmorylonitu nanocząsteczkami C0304 do katalitycznego dopalania toluenu"
Promotor: Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
14.09.2017

Arkadiusz Gut
„Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych związków z grupy aza-BODIPY"
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska
Promotor pomocniczy: Dr Łukasz Łapok
14.09.2017

Julia Sacharz
„Spektroskopowe badania mózgu w zaburzeniach neurologicznych"
Promotor: Dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska, prof. UJ
14.09.2017

Ewa Rząd
„Oddziaływania fotosensybilizatorów makrocząsteczkowych z modelowymi dwuwarstwami lipidowymi, polimerowymi i błonami komórkowymi wybranych szczepów bakterii wybranych szczepów bakterii."
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska
14.09.2017

Paula Janus
„Repliki węglowe typu CMK-3: synteza oraz modyfikacje powierzchniowe w kierunku wygenerowania aktywności katalitycznej w utleniającej dehydrogenacji etylobenzenu"
Promotor: Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
06.07.2017

Emilia Staniszewska-Ślęzak
„Spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni w diagnostyce cukrzycy i nadciśnienia"
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska
06.07.2017

Marcin Tomala
„Design and synthesis of inhibitorsof the MDMX/p53 and USP2a/Ub interactions"
Promotor: Prof. dr Tadeusz Holak
06.07.2017

Katarzyna Guzik
„Design, synthesis and application of small-molecule probes that interact with tumorigenic proteins: Mdm2, programmad cell death protein 1 and programmad cell death ligand 1"
Promotor: Prof. dr Tadeusz Holak
06.07.2017

Marta Pacia
„Wieloparametrowe obrazowanie zmian chemicznych w tkankach ex vivo w mysich modelach chorób cywilizacyjnych"
Promotor: dr hab. Agnieszka Kaczor
08.06.2017

Kamil Machowski
„Formowanie sferycznych adsorbentów krzemionkowych i węglowych do eliminacji lotnych związków organicznych"
Promotor: Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
18.05.2017

Urszula Kwolek
„Pęcherzykowe struktury polimerowe oraz oddziaływania polimerów z membranami lipidowymi"
Promotor: Dr hab. Mariusz Kępczyński
20.04.2017

Joanna Kryca
„Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: projektowanie katalizatora, badania transportu masy i kinetyki reakcji"
Promotor: Dr hab. Joanna Łojewska
20.04.2017

Daniel Macina
„Funkcjonalizacja mezoporowatych materiałów krzemianowych dla potrzeb wybranych procesów katalizy środowiskowej"
Promotor: Prof. dr hab. Lucjan Chmielarz
23.02.2017

Magdalena Golasik
„Badanie toksykokinetyki tytanu oraz obrazowanie jego wewnątrztkankowej dystrybucji"
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Herman
23.02.2017

Otrzymane w 2016

Michał Łomzik
„Synthesis and characterization of hybrid drugs based on ruthenium complex moiety and biologically active organie compounds"
Promotor: prof. dr hab. Grazyna Stochel
Kopromotor: dr Philippe Gros
15.12.2016

Agnieszka Chojnacka
„Nanokompozytowe materiały anodowe C/Sn dla nowej generacji systemów do magazynowania energii"
Promotor: prof. dr hab. Roman Dziembaj
Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Molenda
15.12.2016

Anna Wach
„Amino-functionalization of mesoporous silicas by postsynthetic modification with selected polymers"
Promotor: prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
15.12.2016

Katarzyna Sokołowska
„Funkcjonalne nośniki polimerowe dla biokatalizatorów do enzymatycznej hydrolizy celulozy"
Promotor: dr hab. Ewa Witek
15.12.2016

Anna Styrcz
„Hybrydowe algorytmy optymalizacji globalnej - poszukiwanie niskoenergetycznych konformacji cząsteczek"
Promotor: prof. dr hab. Jacek Korchowiec
24.11.2016

Ewa Wierzbicka
„Electrochemical sensors for epinephrine determination based on gold nanostructure"
Promotor: dr hab. Grzegorz Sulka, prof. UJ
13.10.2016

Karol Wolski
„Synteza i charakterystyka przewodzących nanoszczotek polimerowych szczepionych z powierzchni płaskich"
Promotor: prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
13.10.2016

Sabina Podlewska
„Development of machine learning-based tools for computer-aided drug design"
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Bojarski
13.10.2016

Katarzyna Kubica
„"Characterization of small-molecule antagonists for oncogenic proteins Mdm2 and Hub1"
Promotor: prof. dr Tadeusz Holak
13.10.2016

Katarzyna Magiera
„Interaction of small-molecule inhibitors with the deubiquitinating protease USP2"
Promotor: prof. dr Tadeusz Holak
13.10.2016

Małgorzata Cyza
„Właściwości spektroskopowe i fotochemiczne nowych fotosensybilizatorów dla potrzeb terapii fotodynamicznej"
Promotor: prof. dr hab. Maria Nowakowska
13.10.2016

Kamil Jurowski
„Zastosowanie technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas oraz metod biologii molekularnej do badania zaburzeń lipidowych wywołanych modelowym lekiem z grupy inhibitorów proteazy HIV-1"
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
22.09.2016

Kamila Kochan
„In situ spectroscopic analysis of lipids and other biochemical changes in the selected models of liver injury"
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Barańska
22.09.2016

Monika Bakierska
„Modyfikowane układy spinelowe jako materiały katodowe oraz karbożelowe materiały anodowe do magazynowania energii w tanich i ekologicznych akumulatorach litowych (Li-ion)"
Promotor: dr hab. Marcin Molenda
15.09.2016

Anna Regiel-Futyra
„Synthesis, physicochemical characterization and biological activity of composites based on biocompatible polymers and metal/metal oxides nanoparticles"
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
15.09.2016

Pawł Mateusz Nowak
„Novel bioanalitical methods using the capillary electrophoresis technique"
Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
Promotor pomocniczy: dr Michał Woźniakiewicz
15.09.2016

Marcin Kobielusz
„Aktywacja cząsteczek C1 w układach foto katalitycznych. Wpływ struktury elektronowej na przebieg procesów"
Promotor: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ
15.09.2016

Szymon Wojtyła
„Reaktywne formy tlenu cząsteczkowego (1O2, O3) w fotokatalizie heterogenicznej"
Promotor: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ
15.09.2016

Michał Płotek
„Synteza i charakterystyka nowej grupy kompleksów rutenu z aminometylofosfinami, o potencjalnej aktywności biologicznej"
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kyzioł
15.09.2016

Monika Gołda-Cępa
„Application of parylene C for implants surface tailoring: anti-infective and biocompatibility function"
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kotarba
15.09.2016

Agnieszka Martyna
„Differentiation of microtraces based on their features obtained using advanced instrumental analytical techniques, supported by chemometric tools and likelihood ratio approach for forensic purposes"
Promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES
15.09.2016

Karol Dudek
„Badania termiczne akumulatorów litowych w warunkach wysokich przepływów prądowych oraz inne doświadczenia wykorzystywane w szkoleniach nauczycieli z zakresu metodologii IBSE oraz oceniania uczniów pracujących tą metodą"
Promotor: prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli
Promotor pomocniczy: dr Paweł Bernard
15.09.2016

Klaudyna Śpiewak
„Modyfikacja jonami metali białek z rodziny transferyn pod kątem zastosowań biomedycznych"
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Stochel
Promotor pomocniczy: dr hab. Małgorzata Brindell
07.07.2016

Patrycja Gołębiowska
„Stereokontrolowana synteza Pandarozydów E-J."
Promotor: prof. dr hab. Jacek Młynarski
07.07.2016

Bartosz Marszałek
„Badania właściwości materiałów typu MOF do potencjalnych zastosowań komercyjnych."
Promotor: dr hab. Barbara Gil
07.07.2016

Dominika Pawcenis
„Developing a method of molar mass distribution determination of fibroin and cellulose using size exclusion chromatography."
Promotor: dr hab. Joanna Łojewska
16.06.2016

Joanna Gryboś
„HR TEM and DFT investigations into morphology and structure of oxide nanocrystals."
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Sojka
19.05.2016.

Otrzymane w 2015

Lidia Libowicz-Nadobny
„Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej."
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska ; Prof. dr hab. Tadeusz Niedżwiedzki
21.01.2016

Monika Koperska
„Degradation of natural fibersin artefacts: mechanism and inhibitioon"
Promotor: Dr hab. Joanna Łojewska
17.12.2015

Monika Dzieciuch-Rojek
„Liposomalny ukfad hybrydowy do celowanej terapii przeciwnowotworowej w raku jelita grubego"
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska ; Prof. dr hab. Marcin Majka
17.12.2015

Agatha Grela
„Applications of Lipidomics in the Search of Depression Biomarkers"
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
17.12.2015

Joanna Szafraniec
„Nanokapsuły polielektrolitowe z ciekłym rdzeniem do kontrolowanego podawania leków lipofilowych"
Promotor: Dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ ; Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
19.11.2015

Magdalena Jarosz
„Nanoporowaty anodowy tlenek tytanu(IV) jako materiał na implanty kości"
Promotor: Prof. dr hab. Marian Jaskuła ; Prof. dr hab. Marcin Majka
19.11.2015

Magdalena Maksymiak
„Biodegradowalne materiały polimerowe jako nośniki związków bioaktywnych"
Promotor: Dr hab.Grażyna Adamus, prof. PAN ; Prof. dr hab. Małgorzata Kłys
19.11.2015

Jakub Staroń
„Zastosowanie metod projektowania podmian bioizosterycznych do analizy sposobu oddziaływania ligandów z receptorem 5-HT6"
Promotor: Prof. dr hab. Barbara Oleksyn ; Prof. dr hab. Andrzej Bojarski
19.11.2015

Jacek Bagniuk
„Nowoczesne metody spektroskopowe w zastosowaniu do nieinwazyjnej i mikroinwazyjnej analizy stanu papieru"
Promotor: Dr hab. Joanna Łojewska
19.11.2015

Piotr Łątka
„Synteza i charakteryzacja polimerów funkcjonalnych aktywnych w procesie katalitycznego utleniania węglowodorów"
Promotor: Dr hab. Ewa Witek
19.11.2015

Marcelina Gorczyca
„Badanie oddziaływań związków biologicznie aktywnych z modelowymi membranami lipidowymi"
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Korchowiec ; Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska
19.11.2015

Agnieszka Moos
„Analiza alternatywnych materiałów biologicznych na potrzeby ekspertyzy toksykologicznej"
Promotor: Prof. dr hab. Paweł Kościelniak ; Prof. dr hab. Małgorzata Kłys
19.11.2015

Mateusz Długosz
„Nanostrukturalne fotokatalizatory - synteza, właściwości i zastosowanie do degradacji mikrozanieczyszczeń wody"
Promotor: Dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ
15.10.2015

Justyna Ciejka
„Polimerowe inhibitory i adsorbenty wirusów wywołujących choroby układu oddechowego"
Promotor: Dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ ; Dr hab. Krzysztof Pyrć
15.10.2015

Olga Mazuryk
„Polypyridyl ruthenium complexes for cancer treatment and visualization"
Promotor: Prof. dr hab. Grażyna Stochel ; Prof. dr hab. n. med. Tomasz Brzozowski
15.10.2015

Mateusz Kozicki
„Analiza ramanowska elementów morfotycznych krwi ludzkiej w stanie zdrowia i choroby"
Promotor: Dr hab. Aleksandra Wesełucha-Birczyńska
17.09.2015

Mateusz Brela
„SZastosowanie metody ETS-NOCV w oparciu o obliczenia DFT w podejściu statycznym i dynamicznym w modelowaniu struktury elektronowej i reaktywności układów o potencjalnym znaczeniu technologicznym"
Promotor: Prof. dr hab. Artur Michalak
17.09.2015

Pawł Boroń
„An fluence of speciation of transition metal species introduced into zeolites on their catalytic activity in the processesa of nitrogen oxides conversion"
Promotor: Dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ ; Prof. dr Stanisław Dźwigaj
17.09.2015

Bartosz Gut
„Synteza aldoz na drodze enancjoselektywnej reakcji aldolowej"
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Młynarski
17.09.2015

Piotr Legutko
„Materiały tlenkowe typu KxMyOz (M=Mn,Fe,Co) jako katalizatory dopalania sadzys"
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kotarba
17.09.2015

Ewa Wrona
„Small-molecule inhibitors of the Mdm2-p53 protein-protein interaction: Substituted 1,5-dihydro-2H-pyrrol-2-ones and tetrazoles"
Promotor: Prof. dr Tadeusz Holak
17.09.2015

Gabriela Kania
„Biokompatybilne, superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza do zastosowań biomedycznych"
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska
17.09.2015

Ewa Pięta
„Spektroskopowa analiza struktur molekularnych i procesu adsorpcji fosfinowych pochodnych pirydyny, potencjalnych inhibitorów aminopeptydazy N"
Promotor: Dr hab. Edyta Proniewicz, prof. AGH
17.09.2015

Katarzyna Majzner
„Spektroskopia oscylacyjna w farmakologii śródbłonka"
Promotor: Prof. dr hab.Małgorzata Barańska
17.09.2015

Karolina Persona
„Wpływ benzylopiperazyny- modelowego związku z grupy dopalaczy na stan energetyczny komórek, apoptozę i stres oksydacyjny"
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski ; Prof. dr hab. Aldona Dembińska - Kieć
02.07.2015

Magdalena Łukasiewicz-Atanasov
„Liposomalne nanonośniki fosfatazy alkalicznej stabilizowane syntetycznymi polielektrolitami amfifilowymi"
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska
18.06.2015

Rafał Sadowski
„Fotokatalityczne powłoki półprzewodnikowe do zastosowań w medycynie i przemyśle spożywczym"
Promotor: Dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ ; Prof. dr hab. Piotr Heczko
18.06.2015

Aleksandra Jaworska
„Surface enhanced Raman spectroscopy in diagnostics of endothelium: from adsorption of pyridinium saltsto physicochemical studies on cells"
Promotor: Prof. dr hab.Małgorzata Barańska
23.04.2015

Agnieszka Kula
„Kompleksowa analiza czarnych atramentów drukarkowych dla celów kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów."
Promotor: Prof. dr hab.Paweł Kościelniak
23.04.2015

Mateusz Misa
„Badania nad nową strategią syntezy metabolitów zearalenonu."
Promotor: Dr hab.Janusz Sepioł
23.04.2015

Roman Jędrzejczyk
„Materiały zeolitowe jako wypełnienia inteligentnych opakowań. Badanie właściwości sorpcyjnych, katalitycznych i mikrobiologicznych."
Promotor: Dr hab. Joanna Łojewska
19.03.2015

Tomasz Baran
„Photocatalytic reduction of carbon dioxide in hybrid systems."
Promotor: Dr hab. Wojciech Macyk, prof.UJ ; Prof.dr Angela Dibenedetto
19.03.2015

Tomasz Mazur
„Heterogeneous adducts of small molecules with intrazeolite nickel ions – continuous wave electron paramagnetic resonance and pulse hyperfine sublevel correlation spectroscopic studies."
Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Sojka
26.02.2015

Otrzymane w 2014

Piotr Zabierowski
„Wpływ podstawników oraz atomu centralnego na strukturę i właściwości fizykochemiczne iminowych kompleksów miedzi, wanadu i kobaltu na bazie aldehydu salicylowego oraz dialdehydu o-ftalowego."
Promotor: Prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz
Promotor pomocniczy: Dr Dariusz Matoga
20.11.2014

Dominik Drozd
„Synteza i właściwości fotosensybilizatorów hybrydowych opartych na glinokrzemianach warstwowych."
Promotor: Dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ
20.11.2014

Maciej Roman
„Analiza wtórnych metabolitów roślin przy użyciu metod spektroskopii oscylacyjnej oraz obliczeń kwantowochemicznych."
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
9.10.2014

Smita Basu
„Enantioselective Vinylogous-Mukaiyama-Michael Reaction with Acyclic Silyl Dienolates."
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Młynarski
Prof. dr Christoph Schneider (Uniwersytet w Lipsku)
9.10.2014

Olaf Stefańczyku
„Magnetic and photomagnetic molecular switches based on copper (II) complexes and octacyanidometallates."
Promotor: Prof. dr hab. Barbara Sieklucka
9.10.2014

Magdalena Wytrwał
„Oddziaływania nowych pochodnych poli(chlorowodorku alliloaminy) z błonami lipidowymi - liposomowymi i komórkowymi."
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska
9.10.2014

Sebastian Baś
„Enancjo- i diastereoselektywne reakcje hydroksyketonów z aldehydami katalizowane aminami trzeciorzędowymi."
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Młynarski
9.10.2014

Magdalena Jabłońska
„Selective catalytic oxidation of ammonia to nltrogen and water vapour in the presence of multicomponent oxide systems doped with noble metals."
Promotor: Dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ
09.10.2014

Monika Pasternak-Suder
„Zastosowanie hydroksyacetonu w stereokpntrolowanej syntezie ketoheksoz i iminocukrów."
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Młynarski
18.09.2014

Kinga Mlekodaj
„Badania porowatości krystalicznych materiałów mikroporowatych z zastosowaniem termodesorpcji węglowodorów."
Promotor: Dr hab. Wacław Makowski
09.10.2014

Tomasz Wróbel
„Atherosclerotic tissues and cells analysis by means of vibrational spectroscopy imaging and chemometrics."
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Barańska
18.09.2014

Tomasz Seidler
„Joint theoretical and experimental studies of correlation between microscopic electric properties of molecules and optical properties of crystals."
Promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka
18.09.2014

Alicja Kaźmierska
„Makrocykliczne zasady Schiffa pochodne 2,3-diaminonaftalenu - synteza, reaktywność, wtaściwości."
Promotor: Dr hab. Julita Eilmes
18.09.2014

Katarzyna Hnida
„Wykorzystanie matryc z porowatego tlenku glinu do syntezy wysokouporządkowanych nanostruktur półprzewodnikowych do zastosowań termoelektrycznych."
Promotor: Dr hab. Grzegorz Sulka
18.09.2014

Michał Świętosławski
„Nanokompozytowe polikrzemianowe materiały katodowe dla nowej generacji akumulatorów litowych."
Promotor: Prof. dr hab. Roman Dziembaj
18.09.2014

Natalia Piergies
„Analysis of the molecular structures of boron analogues of amino acids, potential kinase inhibitors, by vibrational spectroscopy methods"
Promotor: Dr hab. Edyta Proniewicz, prof. AGH
18.09.2014

Dominika Święch
„Investigation of the adsorption processes of bradykinin and its specifically mutated analogues immobilized onto silver, gold and copper surfaces using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS)"
Promotor: Dr hab. Edyta Proniewicz, prof. AGH
18.09.2014

Małgorzata Rutkowska
„Catalytic decomposition of N20 using a new generation of functionalized microporous and mesoporous inorganic materials"
Promotor: Dr hab. Lucjan Chmielarz, prof. UJ
18.09.2014

Elżbieta Świętek
„Charakterystyka redoksowa półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych"
Promotor: Dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ
3.07.2014

Szymon Chorąży
„Multifunctional magnetic molecular materials based on 3d/4f metal ions and octacyanidometallates"
Promotor: Prof. dr hab. Barbara Sieklucka
3.07.2014

Katarzyna Zasada
„Nano i mikrostrukturalne nosniki leków"
Promotor: Prof. dr hab. Maria Nowakowska
22.05.2014

Maria Oszajca
„Metal complexes in the activation of nitric oxide and dioxygen. Mechanistic studies on model systems of biomedical relevance"
Promotor: Prof. dr hab. Grażyna Stochel
20.03.2014

Osama El-Sepelgy
„Biomimetic carbon-carbon bond formation:synthesis of ulosonic acids"
Promotor: Prof. dr hab. Jacek Młynarski
20.02.2014

Karolina Tarach
„Zeolity hierarchiczne otrzymane na drodze desilikacji – charakterystyka teksturalna i spektroskopowa. Natura i dostępność centrów kwasowych."
Promotor: Prof. dr hab. Jerzy Datka
20.02.2014

Katarzyna Gębarowska
„Opracowanie metodyki badania poliestrowęglanów z pamięcią kształtu przy pomocy spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego."
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk
20.02.2014

Danuta Dudek-Adamska
„Zastosowanie metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną(ETAAS) do oznaczania chromu i niklu w materiale biologicznym dla celów opiniowania w chemii i toksykologii sądowej."
Promotor: Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
20.02.2014

Maciej Stafiński
„Teoretyczne i doświadczalne badanie selenu technikami spektrometrii atomowej."
Promotor: Prof. dr hab. Paweł Kościelniak
20.02.2014

Magdalena Staszewska
„Otrzymywanie i charakterystyka hybrydowych struktur krzemionkowych i silikonowych"
Promotor: prof. dr hab. Maria Nowakowska
23.01.2014

Otrzymane w 2013

Łukasz Łańcucki
„Badanie degradacji polimerów protonoprzewodzących w warunkach pracy ogniw paliwowych"
Promotor: dr hab. Krzysztof Kruczała
12.12.2013

Anna Mikulska
„Fotosieciowane materiały polimerowe do zastosowań biomedycznych"
Promotor: dr hab. Krzysztof Szczubiałka, prof. UJ
12.12.2013

Dorota Bielska
„Nanostrukturalne nośniki kurkuminy"
Promotor: prof. dr hab. Maria Nowakowska
14.11. 2013

Monika Orlof
„Fizykochemiczne badania pochodnych kaliksarenów do zastosowań biomedycznych"
Promotor: prof. dr hab. Maria Paluch
14.11. 2013

Marta Musioł
„Badania (bio)degradacji w warunkach kompostowania przemysłowego materiałów opakowaniowych otrzymanych w oparciu o poliestry alifatyczne pochodne hydroksykwasów"
Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk
14.11. 2013

Michał Szuwarzyński
„Przewodzące i czułe na bodźce szczotki polimerowe szczepione z powierzchni"
Promotor: dr hab. Szczepan Zapotoczny, prof. UJ
14.11. 2013

Marek Inger
„Katalityczny niskotemperaturowy rozkład podtlenku azotu w gazach z instalacji kwasu azotowego"
Promotor: dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ
17.10.2013

Rafał Kurczab
„Opracowanie i weryfikacja protokołu wirtualnego skriningu jako narzędzia wspomagającego proces poszukiwania nowych leków"
Promotor: dr hab. Andrzej Bojarski, prof. IF PAN
17.10.2013

Marcin Oszajca 
„Klasyczne i nowe metody strukturalnej dyfraktometrii proszkowej w badaniu materiałów"
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Łasocha
17.10.2013

Marek Oszajca 
„Molecular engineering of semiconducting surfaces"
Promotor: dr hab. Konrad Szaciłowski
17.10.2013

Dariusz Szczepanik
„Probabilistyczne modele wiązania chemicznego w przestrzeniach funkcyjnych"
Promotor: dr hab. Janusz Mrozek
17.10.2013

Marta Woyciechowska
„Badanie reakcji Mukaiyamy i winylogowej reakcji Mukaiyamy w obecności wody katalizowanych kwasami Lewisa"
Promotor: prof. dr hab. Jacek Młynarski
26.09.2013

Marzena Suder
„Oddziaływanie wybranych linii komórkowych z monokrystalicznymi płytkami mineralnego apatytu o znanej orientacji krystalograficznej"
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka
26.09.2013

Maria Owińska
„Analiza konformacyjna amidowych pochodnych wybranych laktamów i aminokwasów naturalnych – potencjalnych bloków budulcowych peptydomimetyków"
Promotor: dr hab. Barbara Rys
26.09.2013

Bogdan Musielak
„Synteza i analiza konformacyjna wybranych układów N-heterocyklicznych"
Promotor: dr hab. Barbara Rys
26.09.2013

Anna Mitoń
„Synteza i funkcjonalizacja ?-tiaalk-1-inów"
Promotor: dr hab. Janusz Sepioł
26.09.2013

Paulina Chęsy
„Uogólniona analiza podobieństwa i jej zastosowanie w monitoringu środowiska i kryminalistyce. Odporność metod analizy podobieństwa na niepewność danych z pomiarów"
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Parczewski
26.09.2013

Maria Mańko
„Zastosowanie metod termodesorpcyjnych w badaniach krzemionkowych materiałów mikro- i mezoporowatych"
Promotor: dr hab. Wacław Makowski
19.09.2013

Arkadiusz Knapik
„Zastosowanie metod sprzężonej mikroskopii sił atomowych i Ramana do badań katalizatorów"
Promotor: dr hab. Joanna Łojewska
19.09.2013

Przemysław Jodłowski
„Katalityczne wypełnienie strukturalne o zintensyfikowanym transporcie masy do kontroli emisji z silników zasilanych biogazem"
Promotor: dr hab. Joanna Łojewska, dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. PO
19.09.2013

Paweł Knihnicki
„Oznaczanie substancji psychoaktywnych w ślinie z detekcją elektrochemiczną"
Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
19.09.2013

Rafał Janus
„Mezoporowate materiały tlenkowe modyfikowane aktywowanymi termicznie polimerami jako adsorbenty lotnych związków organicznych"
Promotor: dr hab. Piotr Kuśtrowski, prof. UJ
19.09.2013

Piotr de Silva
"Subsystems in Computational Chemistry: Linear Scaling and Conceptual Perspectives"
Promotor: dr hab. Jacek Korchowiec, prof. UJ
19.09.2013

Szymon Buda 
„Badanie stereoselektywności reakcji glikozydowania przy zastosowaniu nowych orto-podstawionych grup benzylowych"
Promotor: prof. dr hab. Jacek Młynarski
19.09.2013

Anna Stachowicz
„Polaryzowalne pola siłowe z perspektywy analizy podatnościowej rozkładu ładunku"
Promotor: dr hab. Jacek Korchowiec, prof. UJ
4.07.2013

Agnieszka Przybyłowicz
„Metale fizjologiczne i toksyczne we krwi i w materiałach alternatywnych u pacjentów z rakiem krtani"
Promotor: prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
4.07.2013

Marek Michalec
„Strukturalno-fazowe właściwości wybranych materiałów funkcjonalnych"
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz
4.07.2013

Diana Dołęga
„Investigations of the phase transitions interrelated with the crystal structure and vibrational-reorientational dynamics changes in some hexaammineruthenium(III) coordination ionic compounds"
Promotor: prof. dr hab. Edward Mikuli
4.07.2013

Anna Susz
„Rozwój nowych fotosensybilizatorów dla PDT poprzez chemiczne modyfikacje chlorofili"
Promotorzy : prof. dr hab. Grażyna Stochel
                    dr hab. Leszek Fiedor, prof. UJ
28.02.2013

Wiktor Niemiec
„Funkcjonalne nano- i mikrostruktury polimerowe"
Promotor: prof. dr hab. Maria Nowakowska
31.01.2013

Monika Ruszak
„Synteza, domieszkowanie, charakterystyka spektroskopowa i reaktywność nanoporowatego glinianu wapnia o strukturze majenitu"
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Sojka
17.01.2013

Otrzymane w 2012

Anna Cierpich
„Synteza nienasyconych ketonów oraz ich zastosowanie do otrzymywania układów aromatycznych"
Promotor: dr hab. Janusz Sepioł
29.11.2012

Piotr Zapała
„Struktura i reaktywność klasterów tlenkowych wybranych metali przejściowych osadzonych na nośnikach w reakcji katalitycznego usuwania antropogenicznego metanu z powietrza"
Promotor : prof. dr hab. Zbigniew Sojka
29.11.2012

Monika Cieślikiewicz-Bouet
„Synthesis, structural investigations and evaluation of pyrazine sensitizers for lanthanides emitting in near-infrared and novel phosphine derivatives"
Promotorzy: prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
                   prof. Isabelle Gillaizeau
8.11.2012

Marta Buchalska
„Procesy fotoindukowanego przeniesienia ładunku i przekazania energii z udziałem nanokrystalicznego TiO2 fotosensybilizowanego kompleksami TiIV"
Promotor: dr hab. Wojciech Macyk, prof. UJ
11.10.2012

Anna Chachaj
„Synteza i polimeryzacja 2,5-dikarbonylowych pochodnych tiofenu"
Promotor: dr hab. Janusz Sepioł
27.09.2012

Kacper Drużbicki
„Complementary Studies of Mesomorphic and Physicochemical Properties of a Novel Antiferroelectric (S)-1-metylheptyl-4-(4'-decyloxybiphenylthiocarboxy)-benzoate (MHPSBO10)"
Promotor: prof. dr hab. Edward Mikuli
27.09.2012

Sylwia Zelek
„Strukturalna i fizyko-chemiczna charakterystyka niebieskich soli z kopalni Kłodawa oraz zawartych w nich inkluzji stałych"
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka
27.09.2012

Kamil Kamiński
„Zastosowanie syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych do inhibicji i oznaczania bioaktywnych ujemnie naładowanych makromolekuł"
Promotor: dr hab. Krzysztof Szczubiałka
27.09.2012

Katarzyna Szarłowicz
„Ocena nagromadzenia i rozmieszczenia radioizotopów 137Cs, 210Po i 210Pb w osadach dennych wybranych akwenów Małopolski"
Promotor: dr hab. Barbara Kubica, prof. AGH
27.09.2012

Gabriela Maniak
„Modyfikowane katalizatory spinelowe do niskotemperaturowego rozkładu N2O"
Promotor: dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ
27.09.2012

Paweł Broś
„Opracowanie autorskich programów i multimedialnych środków dydaktycznych wspomagających edukację chemiczną na poziomie kształcenia akademickiego oraz badanie ich efektywności (kurs z chemii ogólnej z elementami chemii fizycznej dla studentów biofizyki)"
Promotor: prof. dr hab. Annna Migdał-Mikuli
28.06.2012

Agnieszka Podborska
„Efekty przełączenia fotoprądu w wybranych półprzewodnikach szerokopasmowych"
Promotor: dr hab. Konrad Szaciłowski
31.05.2012

Aneta Garbacik
„Nowoczesne metody przygotowania próbek biologicznych do analizy"
Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak
31.05.2012

Weronika Bieniasz
„Selektywnie domieszkowany ferrytowy katalizator kompozytowy do odwodornienia etylobenzenu"
Promotor: dr hab. Andrzej Kotarba, prof. UJ
19.01.2012

Otrzymane w 2011

Jagoda Majcherczyk
„Wpływ dymu tytoniowego na farmakokinetykę enancjomerów citalopramu"
Promotor : prof. dr hab. Wojciech Piekoszewski
17.11.2011

Marta Kumorek
„Badania oddziaływań wybranych związków organicznych z błonami liposomowymi i komórkowymi"
Promotor : prof. dr hab. Maria Nowakowska
27.10.2011

Mariusz Galek
„Zastosowanie ?-aminonitryli w syntezie benzo-1,4-diazepin"
Promotor : dr hab. Janusz Sepioł
27.10.2011

Maria Bulwan
„Nanostrukturalne ultracienkie filmy i kapsuły polimerowe do zastosowań biomedycznych"
Promotor : prof. dr hab. Maria Nowakowska
22.09.2011

Danuta Kuźmicz
„Surfaktanty silikonowe"
Promotor : prof. dr hab. Maria Nowakowska
22.09.2011

Joanna Loch
„Badania strukturalne kompleksów wołowej ß-laktoglobuliny ze związkami o działaniu biologicznym"
Promotor : prof. dr hab. Krzysztof Lewiński
22.09.2011

Marlena Gryl
„Crystal Engineering of Materials with Prospective Non-linear Optical Properties"
Promotor : prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka
22.09.2011

Anna Ryguła
„Od rośliny do tkaniny. Analiza spektroskopowa barwników naturalnych"
Promotor : dr hab. Małgorzata Barańska
22.09.2011

Przemysław Łabuz
„Nowe fotokatalizatory półprzewodnikowe do zastosowań biomedycznych. Synteza, charakterystyka, aktywność fotodynamiczna"
Promotor : prof. dr hab. Grażyna Stochel
22.09.2011

Małgorzata Zaitz
„Synteza i charakterystyka nanometrycznych katalizatorów Ce1-xMxO2-?/Al2O3 do utleniającej destrukcji lotnych związków organicznych"
Promotor : prof. dr hab. Roman Dziembaj
22.09.2011

Leszek Zaraska
„Synteza obustronnie otwartych, nanoporowatych membran Al2O3 oraz ich wykorzystanie do otrzymywania struktur nanodrutów na bazie cyny i antymonu pod kątem zastosowania w akumulatorach litowo-jonowych"
Promotor : dr hab. Marian Jaskułą
30.06.2011

Katarzyna Podolska
„Oddziaływanie centrów niklowych w zeolitach z małymi cząsteczkami – badania spektroskopowe i modelowanie molekularne"
Promotor : prof. dr hab. Zbigniew Sojka
30.06.2011

Krzysztof Zwoliński
„Wielocentrowe receptory molekularne – projektowanie i synteza w oparciu o układ dibenzotetraaza[14]annulenu"
Promotor : dr hab. Julita Eilmes
26.05.2011

Mariusz Radoń
„Modeling of transition metal sites in enzymes and catalytically relevant complexes by correlated methods of quantum chemistry"
Promotor : prof. dr hab. Ewa Brocławik
26.05.2011

Juliusz Adamski
„Badania nad konstrukcją elektrochemicznych czujników i bioczujników do oznaczania związków fenolowych"
Promotor : dr hab. Paweł Nowak
28.04.2011

Joanna Jaworska
„Wpływ mikrostruktury łańcucha na proces degradacji hydrolitycznej poliestrów: laktydu, glikolidu, ? kaprolaktonu"
Promotor : prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk
24.03.2011

Joanna Kuncewicz
„Mechanizmy powstawania reaktywnych form tlenu w obecności modyfikowanego dwutlenku tytanu"
Promotor : prof. dr hab. Grażyna Stochel
10.03.2011

Katarzyna Prymula
„Rola liganda w procesie tworzenia się natywnej struktury białka według modelu FOD"
Promotor : prof. dr hab. Irena Roterman-Konieczny
24.02.2011

Waldemar Kulig
„Wybrane aspekty interpretacyjne spektroskopii krystalicznych oligotiofenów"
Promotor : prof. dr hab. Piotr Petelenz
24.02.2011

Piotr Kubisiak
„Teoretyczne badanie oddziaływań jon-polimer w stałych elektrolitach polimerowych"
Promotor : dr hab. Andrzej Eilmes
24.02.2011

Marcin Kozieł
„Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe: sieci koordynacyjne 4f-5d"
Promotor : prof. dr hab. Barbara Sieklucka
24.02.2011

Jacek Kwiendacz
„Badania wpływu anharmoniczności na widma oscylacyjne wybranych układów z wiązaniami wodorowymi"
Promotor : prof. dr hab. Marek Wójcik
27.01.2011