Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sieć studencka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zmiany form i metod weryfikacji efektów uczenia się oraz warunków zaliczenia przedmiotu dokonywane na podstawie Zarządzenia nr 41 Rektora UJ z 29 kwietnia 2020.

PRAKTYKI

W oparciu o par. 42a, ust. 1-2 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich dokonuje się na Wydziale Chemii UJ przeniesienia na następny rok akademicki obowiązku realizacji kursu, dla którego w roku 2019/20 nie było możliwości osiągnięcia efektów uczenia się:

Na studiach stacjonarnych I stopnia, kierunek chemia, rok II, przenosi się obowiązek realizacji kursu „Praktyki zawodowe”, WCh-CL-O205-16, 120 h, 4 ECTS na rok 2020/2021.

Liczba punktów ECTS wymagana w roku 2019/20 do zaliczenia II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia wynosi 56.

Liczba punktów ECTS wymagana w roku 2020/21 do zaliczenia III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku chemia wynosi 64.

Różne Kierunki: CHEMIA, CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, OCHRONA ŚRODOWISKA

Matematyka II

WCh-CL-O101B-19, WCh-ML-O101B-19, WCh-ZRL-O101B-19
chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, I stopień, 1 rok
prowadzący: A. Lewandowski

zasady przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej

 • - Dla osób, które mają z ćwiczeń zaliczenie >=4, ocena z ćwiczeń staje się oceną z egzaminu. Jednocześnie, osoby z przepisaną oceną z ćwiczeń jako oceną końcową będą miały prawo przystąpić do egzaminu celem podjęcia próby podniesienia tej oceny. Będą musiały jednak zgłosić taką chęć najpóźniej 24 czerwca 2020.
 • - Dla osób z niższym zaliczeniem egzamin będzie zorganizowany w następujący sposób: w porze egzaminu otrzymają zadania egzaminacyjne za pośrednictwem kursu na Pegazie i w ciągu 165 minut będą mieli obowiązek wysłać skany/zdjęcia rozwiązań, również za pośrednictwem Pegaza. Po upływie 165 minut nie będzie możliwości przesłania zadań (nieprzesłane zadania nie będą oceniane).
 • - Dla osób przystępujących do egzaminu pozostałe zasady są takie same jak ogłoszone na pierwszym wykładzie (w szczególności warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest ocena co najmniej 3.0 z ćwiczeń, ocena z ćwiczeń daje dodatkowe punkty do egzaminu, tak jak to zostało ogłoszone, skala punktowa dla poszczególnych ocen również taka, jak to zostało ogłoszone).
 • - Egzamin zostanie oceniony i sprawdzony w tradycyjnej formie.

Termin: 29 czerwca 2020, 14:00

więcej o WCh-CL-O101B-19, WCh-ML-O101B-19, WCh-ZRL-O101B-19
chemia, chemia medyczna, chemia zrównoważonego rozwoju, I stopień, 1 rok
prowadzący: A. Lewandowski

WCh-CF-D08-16
chemia, ochrona środowiska, stopień II
prowadzący: I. Maciejowska

Było: zaliczenie na ocenę: test, prace pisemne: (życiorys, list motywacyjny, odpowiedź na pytanie z kwestionariusza aplikacyjnego, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej)

Po zmianie: zaliczenie na ocenę: prace pisemne (życiorys, list motywacyjny, odpowiedź na pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej, studium przypadku-rozpoznawanie manipulacji, wstępny projekt biznesplanu lub aplikacji grantowej)

Podstawy dydaktyki

WCh-CF-N01-19
chemia, chemia medyczna, stopień I
prowadzący: I. Maciejowska

zmiana metod weryfikacji efektów uczenia się

Było: egzamin.

Po zmianie: egzamin ustny w formie zdalnej.

Termin egzaminu: 30.06.2020

Absolwent na rynku pracy

WCh-CF-D08-16
chemia, ochrona środowiska, stopień II
prowadzący: I. Maciejowska

Było: zaliczenie na ocenę: test, prace pisemne: (życiorys, list motywacyjny, odpowiedź na pytanie z kwestionariusza aplikacyjnego, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej).

Po zmianie: zaliczenie na ocenę: prace pisemne (życiorys, list motywacyjny, odpowiedź na pytanie z rozmowy kwalifikacyjnej, studium przypadku-rozpoznawanie manipulacji, wstępny projekt biznesplanu lub aplikacji grantowej).

CHEMIA

Moduł samokształcenia EChemTest

WCh-CL-O305-12
chemia, I st., 3 rok
prowadzący: A. Michalak

Zmiana zasad zaliczenia modułu w 2019/20

Było: Wymagane zaliczenie dwóch testów EChemTest w języku angielskim spośród (Ch. Fizycznej, Ch. Analitycznej, Ch. Nieorganicznej, Ch. Ogranicznej).

Po zmianie: Aby zmniejszyć liczbę przeprowadzanych testów oraz konieczność pojawiania się studentów na Wydziale, ustala się następujące szczegółowe warunki zaliczenia modułu:

 1. Do uzyskania oceny 3.0, 3.5, 4.0 ,4.5 wystarczające będzie zaliczenie tylko jednego testu (wynik progowy 30% -ocena dst; wynik co najmniej 45% -ocena db+);
 2. Aby uzyskać ocenę bdb (5.0) należy zaliczyć dwa testy, jeden z wynikiem co najmniej 50%, drugi z wynikiem co najmniej 45%.

W związku z powyższym:

 1. Każdy student powinien podejść do jednego, wybranego testu;
 2. Osoby, które uzyskały wynik co najmniej 45% mogą podejść do drugiego testu;
 3. Do drugiego testu mogą podejść także studenci, którzy nie zaliczyli pierwszego.

Ze względów organizacyjnych egzaminy odbędą się w okresie, kiedy studenci odbywają zajęcia laboratoryjne oraz po tym okresie (czerwiec i lipiec 2020; szczegółowe terminy uzgodnione zostaną ze studentami).

Obowiązuje rejestracja na egzamin, zgodnie z wcześniej obowiązującymi zasadami. https://chemia.uj.edu.pl/studenci/programy-i-harmonogramy/echemtest

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w egzaminie w czerwcu br., mogą podejść do niego w sesji poprawkowej w ramach I terminu. W ramach I terminu nie można podejść dwa razy do tego samego testu.

Podstawy chemii kwantowej

WCh-CL-O204-12
chemia, I stopień, 2 rok
prowadzący: A. Michalak

Zmiany formy i warunków zaliczenia kursu

Było:
egzamin pisemny (waga 90%) + egzamin ustny (waga 10%);
do egzaminu pisemnego (test wyboru) dopuszczone są osoby, które uzyskały zaliczenie z konwersatorium;
egzamin ustny mogą zdawać osoby, które zaliczyły egzamin pisemny na ocene dobry lub wyższą, a także osoby, które uzyskały z konwersatorium ocenę dobry lub wyższą.
Zgodnie z informacją przekazaną na pierwszym wykładzie:
Egzamin pisemny: dwie części A i B; część A – pytania, na które nie można nie odpowiedzieć (5 pytań); część B – pytania oceniane „standardowo” (30 pytań)

Propozycja na rok akademicki 2019/20:
egzamin pisemny (waga 90%) + egzamin ustny (waga 10%);
do egzaminu pisemnego (test wyboru) mogą podejść wszystkie osoby; weryfikacja efektów kształcenia z konwersatorium nastąpi poprzez egzamin (prowadzący konwersatoria zaproponują część pytań na egzamin); zaliczenie egzaminu oznaczać będzie jednoczesne zaliczenie konwersatorium z tą samą oceną (chyba że prowadzący konwersatorium wcześniej wpisał zaliczenie w oparciu o inne kryteria).
Egzamin ustny mogą zdawać osoby, które zaliczyły egzamin pisemny na ocenę dobrą lub wyższą; koordynator kursu może zdecydować o dopuszczeniu większej liczby osób do egzaminu ustnego.
W terminie poprawkowym do egzaminu ustnego mogą podejść także osoby, które nie zaliczyły testu.

Forma egzaminu pisemnego:
Egzamin zdalny, nienadzorowany.
W związku z powyższym:

 1. rezygnuje się z części A (tj. pytań  na które nie można nie odpowiedzieć);
 2. test złożony będzie z dużej liczby pytań (wybór jedno- i wielokrotny) i rozwiązywany będzie we względnie krótkim czasie (założenie: nie da się przejść całego testu w tym czasie), tzn. studenci korzystający z materiałów pomocniczych (podręczniki, notatki, internet, itp.), tracąc czas na wyszukiwanie, tracą jednocześnie punkty (gdyż odpowiedzą na mniejszą liczbę pytań)
 3. skala ocen ustalona zostanie na podstawie rozkładu uzyskanych punktów u wszystkich zdających

Forma egzaminu ustnego:
Egzamin zdalny – wymagane połączenie audio i wideo.
Terminy:
Egzamin pisemny – 10.07 godz. 10.00
Egzamin ustny – w uzgodnieniu z prowadzącym – po 10.07
Ze względu na formę egzaminu, w przypadku ograniczeń technicznych, możliwe będzie podejście do egzaminu ustnego, także w sesji poprawkowej (w ramach I terminu), a w wyjątkowych przypadkach (za zgodą Dziekana) także po zakończeniu sesji poprawkowej.

Podstawy Fotochemii

WCh-CL-D305-12
chemia, I stopień, 3 rok
prowadzący: M. Kępczyński

Było: egzamin pisemny

Po zmianie: egzamin ustny w formie zdalnej z wykorzystaniem MS Teams

Termin egzaminu: 29.06 – 3.07.2020

Podstawy Chemii Bioorganicznej

WCh-CL-C303-12
Chemia, stopień I, rok 3
prowadzący: Ł. Skalniak

Było: Zaliczenie na ocenę pisemne

Po zmianie: Zaliczenie na ocenę - test jednokrotnego wyboru realizowany na platformie MS

Teams termin zaliczenia: 12.06.2020 r. 13:00-14:30

Chemia fizyczna II (konwersatorium)

WCh-CL-O202B-12
chemia, I stopień, 2 rok
prowadzący: P. Wydro

Zmiana warunków zaliczenia

Było: Odpowiedzi ustne w trakcie trwania zajęć i prace pisemne według ustalonego harmonogramu w trakcie trwania semestru . Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie średniej oceny co najmniej dostatecznej z prac pisemnych. Ocena końcowa może ulec podwyższeniu przez uwzględnienie odpowiedzi ustnych.

Po zmianie: Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć konwersatoryjnych jest aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w sposób zdalny.

Substancje szkodliwe dla środowiska w żywności i kosmetykach

WCh-CM-H106-19
Chemia, II stopień
prowadzący: K. Hąc-Wydro

Zmiany warunków zaliczenia

Wykład:

Było: Warunkiem uzyskania zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach, wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, w tym zaliczenie wszystkich sprawozdań.

Po zmiane: Warunkiem uzyskania zaliczenia kursu jest zrealizowanie wykładów w formie zdalnej, zrealizowanie wszystkich ćwiczeń w formie zdalnej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, w tym zaliczenie wszystkich sprawozdań.

Laboratorium:

Było: Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, w tym zaliczenie wszystkich sprawozdań.

Po zmianie: Warunkiem uzyskania zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest zrealizowanie wszystkich ćwiczeń w formie zdalnej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń, w tym zaliczenie wszystkich sprawozdań.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

WCh-CM-H105-19
chemia, II stopień
prowadzący: B. Kultys

Było: Metody weryfikacji efektów uczenia się: ocena pracy studenta na zajęciach - raport, dyskusja, ocena pracy studenta na zajęciach Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanych sprawozdań.

Po zmianie: Metody weryfikacji efektów uczenia się: ocena pracy studenta na zajęciach lub zadań w formie zdalnej - raport, dyskusja, ocena pracy studenta na zajęciach, zadania w formie zdalnej Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie wszystkich ćwiczeń lub uczestniczenie w nich w formie zdalnej oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanych sprawozdań.

Chemia związków heterocyklicznych

WCh-CM-G109-19
Chemia, II stopień studiów
prowadzący: K. Ostrowska

Zmiana metod weryfikacji efektów uczenia się

Było: Egzamin pisemny

Po zmianie: Egzamin testowy w formie zdalnej

Reakcje perycykliczne

WCh-CM-G110-19
chemia, II stopień studiów, I rok
prowadzący: A. Pałasz

Było: Egzamin pisemny

Po zmianie: Egzamin zdalny testowy, z możliwością wpisywania tekstu

Termin zaliczenia egzaminu do końca sesji letniej.

CHEMIA MEDYCZNA

Chemia organiczna I

WCh-ML-0109-19
chemia medyczna, I stopień studiów
prowadzący: A. Pałasz

konwersatorium:
Było: 3 kolokwia pisemne

Po zmianie: 3 kolokwia pisemne zdalne testowe

wykład:
Było: egzamin pisemny

Po zmianie: egzamin pisemny zdalny testowy

Od syntezy chemicznej do bioaktywności

WCh-MM-A101-11
chemia medyczna, stopień II, rok I
prowadzący: E. Surmiak

Zmiana metod weryfikacji efektów uczenia się.

Było: Pisemne lub ustne kolokwium oraz ocena pracy na podstawie uzyskanych wyników i sporządzonych sprawozdań, do zaliczenia wymagane jest zdobycie przynajmniej 60% punktów, warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest niezawodna obecność na zajęciach oraz bieżące przygotowanie do zajęć, sprawdzane przez prowadzącego

Po zmianie: pisemne lub ustne kolokwia odbywające się w formie zdalnej oraz ocena pracy na podstawie sprawdzających wykonanych prac pisemnych; warunki zaliczenia: do zaliczenia wymagane jest zdobycie przynajmniej 60% punktów; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział w zajęciach prowadzonych zdalnie.

Termin zaliczenia do 30.06.2020

Zaawansowane metody biochemiczne w chemii medycznej, konwersatorium

WCh-MM-C101-19
Chemia Medyczna, II stopień, I rok
prowadzący: J. Loch

Było: pisemne kolokwium w formie testowej lub opisowej, do zaliczenia wymagane przynajmniej 50% punktów

Po zmianie: zdalne kolokwium w formie testowej przeprowadzone na platformie PEGAZ, do zaliczenia wymagane przynajmniej 50% punktów

Termin zaliczenia: 23 czerwca 2020, godz. 12:00

Leki, żywność, kosmetyki – zagrożenia środowiskowe i sposoby ich ograniczania

WCh-MM-B106-19
Chemia Medyczna, II stopień, 1 rok
prowadzący: K. Hąc-Wydro

Zmiana metod weryfikacji efektów uczenia się i warunków zaliczenia.

Było: Kolokwium zaliczeniowe

Po zmianie: Podstawą uzyskania zaliczenia będzie opracowanie, na podstawie literatury naukowej/popularno-naukowej, odpowiedzi na pytania sformułowane do 3 bloków tematycznych i przesłanie ich do prowadzącego w ciągu 1 tygodnia od publikacji pytania przygotowanie, na podstawie materiałów do wykładu, szerszego opracowania zagadnienia sformułowanego po 4 bloku tematycznym i przesłania go najpóźniej do 11 czerwca 2020 r.

Bioaktywne nanomateriały

WCh-MM-A107-19
Chemia Medyczna, II stopień, 1 rok
prowadzący: A. Kyzioł

Zmiana warunków zaliczenia laboratorium:

Było: Wykonanie 3 ćwiczeń laboratoryjnych oraz przygotowanie raportu prezentującego opracowane wyniki przeprowadzonych eksperymentów

Po zmianie: Uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych przeprowadzonych w formie zdalnej oraz przygotowanie raportu prezentującego opracowane wyniki, dostarczone przez prowadzącego

Struktura i funkcja małych biocząsteczek

WCh-CM-B103-19
Chemia Medyczna, 3 rok, I st.
prowadzący: J. Kalinowska-Tłuścik

zmiana formy weryfikacji efektów uczenia się

Było: Zaliczenie na ocenę, warunki zaliczenia: uzyskanie minimum 60% maksymalnego wyniku testu

Po zmianie: Zaliczenie na ocenę, warunki zaliczenia: uzyskanie minimum 60% maksymalnego wyniku testu przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Pegaz
termin testu: 28 maja

Związki heterocykliczne w biochemii i medycynie

WCh-ML-A01-18
Chemia Medyczna, I stopień
prowadzący: K. Ostrowska

Zmiana metod weryfikacji efektów uczenia się

Było: egzamin pisemny

Po zmianie: egzamin testowy w formie zdalnej

OCHRONA ŚRODOWISKA

Procesy międzyfazowe w ochronie wód, gleb i powietrza

WCh-OBwCw115-19
Ochrona Środowiska, II stopień
prowadzący: K. Hąc-Wydro

Zmiana metod weryfikacji/warunków zaliczenia

Było: Egzamin pisemny/pozytywna ocena z egzaminu pisemnego

Po zmianie: Egzamin ustny w formie zdalnej/ pozytywna ocena z egzaminu ustnego (zdalnego) termin egzaminu:
od 18 czerwca

Lokalne problemy środowiskowe i ich rozwiązywanie – seminarium

WCh-OLw-BC101-17
ochrona środowiska, I stopnia, rok 3
prowadzący: K. Zięba

Zmiana metod weryfikacji efektów uczenia się

Było: Kolokwium zaliczeniowe

Po zmianie: Pisemny referat
termin: 18-19 czerwca

CHEMIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Chemia Środowiska

WCh-ZRL-0109-19
chemia zrównoważonego rozwoju, 1 rok
prowadzący: M. Broniatowski

Zmiana formy zaliczenia i metod weryfikacji

Było: Test

Po zmianie: Egzamin ustny

Chemia analityczna z elementami analizy środowiska

WCh-ZRL-O107-19
chemia zrównoważonego rozwoju, I stopień
prowadzący: B. Kultys

Zmiana metod weryfikacji efektów uczenia się

Było:

 • wykład – egzamin pisemny
  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z konwersatorium.
  Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
 • konwersatorium - zaliczenie na ocenę
  Warunki zaliczenia: Udział w zajęciach i zaliczenie kolokwiów

Po zmianie:

 • wykład - egzamin ustny i testowy
  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z konwersatorium. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
 • konwersatorium - zaliczenie na ocenę
  Warunki zaliczenia: Udział w zajęciach i zaliczenie kolokwiów lub zadań w formie zdalnej.

Termin egzaminu 9 lipca 2020