Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt licencjacki

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca licencjacka

 1. Praca licencjacka na kierunku Chemia ma charakter badawczy i powinna być przygotowana, w języku polskim lub angielskim, w formie publikacyjnej, zgodnie z szablonem. Sugerowany rozmiar raportu w ostatecznym formacie to 5-15 stron. Możliwe jest zamieszczenie dodatkowej dokumentacji uzupełniającej pracę w formie załącznika.

 2. Przygotowanie pracy licencjackiej w języku angielskim nie wymaga odrębnej zgody.

 3. Pracę licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku co najmniej adiunkta lub starszego wykładowcy.

 4. Prowadzenie prac licencjackich przez nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora zatrudnionych na stanowiskach adiunkta lub starszego wykładowcy wymaga zgody Kierownika odpowiedniego zespołu lub grupy badawczej.

 5. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się prowadzenie prac licencjackich przez osoby zatrudnione poza Wydziałem Chemii UJ, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prodziekana ds. dydaktyki i zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Chemii.

 6. Lista opiekunów oraz tematów wszystkich prac licencjackich realizowanych na kierunku Chemia zatwierdzana jest przez Radę Wydziału Chemii przed rozpoczęciem semestru, w którym mają być one realizowane. Listy te zgłaszane są przez Kierowników zakładów, a w przypadku prac realizowanych poza Wydziałem Chemii UJ  przez Prodziekana ds. dydaktyki.

 7. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zatwierdzenie przez Radę Wydziału Chemii opiekuna i tematu pracy, zgłoszonego po rozpoczęciu semestru.  Wymaga to pozytywnej opinii Prodziekana ds. dydaktyki.

 8. Do egzaminu licencjackiego student jest dopuszczany po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie Studiów, w szczególności po uzyskaniu od opiekuna i recenzenta pozytywnych recenzji pracy dyplomowej oraz przedstawieniu prezentacji pracy.

 9. Przynajmniej jeden z pracowników pełniących rolę opiekuna lub recenzenta pracy licencjackiej musi posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.

 10. W przypadku gdy opiekunem pracy licencjackiej jest osoba spoza Wydziału Chemii UJ rolę recenzenta może pełnić wyłącznie pracownik Wydziału Chemii UJ z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego.

 11. Prezentacja pracy licencjackiej polega na krótkim (do 10 min.) zreferowaniu (wspartym prezentacją multimedialną) przez studenta tematyki pracy (celu, wyników i wniosków) oraz odpowiedzi na pytania związane z tematyką pracy. Prezentacja przedstawiana jest na otwartym seminarium Zakładu/Zespołu/Grupy badawczej. Możliwe jest również, po uzyskaniu zgody opiekuna i Prodziekana ds. dydaktyki, przedstawienie prezentacji na konferencji naukowej.