Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca licencjacka i egzamin licencjacki

 1. Praca licencjacka na kierunku Chemia medyczna może być przygotowana, w języku polskim lub angielskim, w formie i objętości wskazanej przez Promotora.
 2. Przygotowanie pracy licencjackiej w języku angielskim nie wymaga odrębnej zgody.
 3. Pracę licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudnionego na stanowisku co najmniej adiunkta lub starszego wykładowcy.
 4. Prowadzenie prac licencjackich przez nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora zatrudnionych na stanowiskach adiunkta lub starszego wykładowcy wymaga zgody Kierownika odpowiedniego zespołu lub grupy badawczej.
 5. Lista opiekunów oraz tematów wszystkich prac licencjackich realizowanych na kierunku Chemia medyczna zatwierdzana jest przez Radę Wydziału Chemii przed rozpoczęciem semestru, w którym mają być one realizowane. Listy te zgłaszane są przez Kierowników zakładów Wydziału Chemii, a w przypadku prac realizowanych poza Wydziałem przez Prodziekana ds. dydaktyki Wydziału Chemii UJ.
 6. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Prodziekana ds. dydaktyki możliwe jest zatwierdzenie przez Radę Wydziału Chemii opiekuna i tematu pracy, prowadzonego przez nauczyciela akademickiego posiadającego stopień doktora a zatrudnionego na stanowisku asystenta.
 7. Praca Licencjacka może być realizowana poza Wydziałem Chemii, pod opieką pracownika posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, jedynie po uzyskaniu zgody Prodziekana ds. Dydaktyki.
 8. Do egzaminu licencjackiego student jest dopuszczany po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Regulaminie Studiów, w szczególności po uzyskaniu od opiekuna i recenzenta pozytywnych recenzji pracy dyplomowej.
 9. Przynajmniej jeden z pracowników pełniących rolę opiekuna lub recenzenta pracy licencjackiej musi posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 10. W przypadku gdy opiekunem pracy licencjackiej jest osoba spoza Wydziału Chemii UJ rolę recenzenta może pełnić wyłącznie pracownik Wydziału Chemii posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 11. Egzamin dyplomowy licencjacki na kierunku Chemia medyczna ma formę ustną. Przebieg egzaminu to: krótkie (do 10 min) zreferowanie przez studenta tematyki pracy (celu, wyników i wniosków), a następnie odpowiedzi na pytania członków Komisji. Wśród zadawanych studentowi pytań (co najmniej trzech) dwie trzecie powinny być spoza tematyki pracy dyplomowej. Egzamin przeprowadza Komisja, w skład której wchodzi przewodniczący, opiekun i recenzent pracy. Przewodniczącym Komisji jest Prodziekan ds. Dydaktyki lub osoba przez niego wyznaczona.