Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EOKD

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia dla prac dyplomowych

Chemia - praca licencjacka

W zakresie wiedzy:

 • CH1_W06: Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie wybranych działów chemii.
 • CH1_W10: Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.


W zakresie umiejętności:

 • CH1_U06: Posiada rozszerzone umiejętności w zakresie wybranego działu chemii.
 • CH1_U02: Posiada umiejętność pomiaru, wyznaczania wielkości fizykochemicznych, przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń.
 • CH1_U08: Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.
 • CH1_U09: Potrafi rozwiązywać proste problemy o charakterze jakościowym i ilościowym, w tym potrafi planować i wykonywać badania (eksperymentalne bądź teoretyczne) oraz odpowiednio analizować ich wyniki.
 • CH1_U11: Potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych.
 • CH1_U10: Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.
 • CH1_U12: Potrafi w sposób popularny przedstawić aktualne zagadnienia związane z chemią i pokrewnymi dziedzinami.
 • CH1_U13: Potrafi uczyć się samodzielnie.
 • CH1_U14: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
 • CH1_U15: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.
 • CH1_U07: Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.


W zakresie kompetencji:

 • CH1_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • CH1_K05: Dba o jakość i staranność wykonywanych zadań.
 • CH1_K07: Wykazuje umiejętność adaptacji do nowych sytuacji.
 • CH1_K08: Podejmuje decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki.
 • CH1_K06: Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność, potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska.
 • CH1_K04: Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
 • CH1_K01: Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie.

Chemia - praca magisterska

W zakresie wiedzy:

 • CH2_W01: Dysponuje poszerzoną wiedzą z matematyki, fizyki, nauk biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalającą na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla danej specjalizacji (szczególnie ważne w kontekście specjalizacji interdyscyplinarnych).
 • CH2_W02: Dysponuje zaawansowaną wiedzą z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji.
 • CH2_W03: Dysponuje podstawową wiedzą w zakresie głównych działów chemii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii.
 • CH2_W04: Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu danej specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę badawczą.
 • CH2_W05: Dysponuje wiedzą z zakresu BHP oraz znajomością regulacji prawnych związanych z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowej.
 • CH2_W06: Posiada podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.
 • CH2_W07: Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.


W zakresie umiejętności:

 • CH2_U01: Potrafi w zaawansowany sposób korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji.
 • CH2_U02: Posiada umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania badań teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz krytycznej oceny wyników tych badań.
 • CH2_U03: Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.
 • CH2_U04: Potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych.
 • CH2_U05: Potrafi w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych specjalności.
 • CH2_U06: Zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom B2+).
 • CH2_U07: Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia.
 • CH2_U08: Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.


W zakresie kompetencji:

 • CH2_K01: Przestrzega zasad etyki zawodowej i poszanowania prawa, w tym praw autorskich.
 • CH2_K02: Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji.
 • CH2_K03: Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.
 • CH2_K04: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.
 • CH2_K05: Potrafi formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów.
 • CH2_K07: Potrafi przedstawić i wyjaśnić społeczne i etyczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz wykazuje związaną z tym odpowiedzialność, potrafi realnie określić zagrożenia dla środowiska.

Ochrona Środowiska - praca licencjacka

W zakresie wiedzy:

 • OS1_W09: Zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze oraz potrafi dokonać ich doboru do realizacji projektu licencjackiego.
 • OS1_W04: Opisuje zjawiska i procesy przyrodnicze z użyciem parametrów statystycznych i informatycznych.


W zakresie umiejętności:

 • OS1_U09: Posiada pogłębione umiejętności w zakresie tematyki projektu licencjackiego. OS1_U04: Poprawnie wnioskuje na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł oraz analizuje problemy z zakresu tematyki pracy licencjackiej
 • OS1_U11: Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w formie opracowania pisemnego. Jeżeli jest to praca eksperymentalna to zawiera opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, uzyskane wyniki i ich porównanie do innych badań z tego zakresu oraz samodzielnie zaproponowane wnioski. W przypadku pracy dyplomowej teoretycznej w opracowaniu pisemnym przedstawia opis problemu na bazie szerokiej literatury naukowej polskiej i anglojęzycznej z własnymi końcowymi wnioskami.
 • OS1_U06: Korzysta z literatury naukowej z zakresu nauk o środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł elektronicznych, czyta ze zrozumieniem literaturę naukową w języku polskim oraz nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim. Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień związanych z realizowaną pracą licencjacką.
 • OS1_U01: Posługuje się metodami matematycznymi i metodami statystycznymi oraz algorytmami i technikami informatycznymi do analizy danych eksperymentalnych.
 • OS1_U08: Uczy się samodzielnie z wykorzystaniem różnych dostępnych źródeł wiedzy, w tym źródeł elektronicznych.


W zakresie kompetencji:

 • OS1_K02: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji projektu licencjackiego.
 • OS1_K07: Wykazuje dbałość o wysoką jakość wykonywanych zadań i ma świadomość odpowiedzialności za rzetelność ich wykonywania.
 • OS1_K05: Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia.
 • OS1_K01: Przestrzega zasad poszanowania praw autorskich

Ochrona Środowiska - praca magisterska

W zakresie wiedzy:

 • OS2_W03: Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk chemicznych i fizycznych umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych prac badawczych związanych z realizowana praca magisterską.
 • OS2_W04: Dysponuje pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o środowisku naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wiedzy objętego realizowaną praca magisterską.
 • OS2_W06: Dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie tematyki pracy magisterskiej.
 • OS2_W02: Potrafi interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze na podstawie analizy danych empirycznych z uwzględnieniem analizy statystycznej i metod prognozowania oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności wyników badań objętych realizacja pracy magisterskiej.


W zakresie umiejętności:

 • OS2_U05: Posiada umiejętność zbierania, analizy i interpretacji danych empirycznych oraz na tej podstawie potrafi formułować odpowiednie wnioski.
 • OS2_U02: Biegle wykorzystuje literaturę z zakresu nauk o środowisku, z uwzględnieniem źródeł elektronicznych, zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie uzasadnionych sądów.
 • OS2_U06: Wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów oraz wniosków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS2_U08: Potrafi napisać pracę badawczą/naukową w języku polskim oraz krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim na podstawie własnych badań naukowych.
 • OS2_U04: Potrafi stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opracowania wyników eksperymentalnych objętych realizacją pracy magisterskiej.


W zakresie kompetencji:

 • OS2_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji pracy magisterskiej.
 • OS2_K05: Systematycznie aktualizuje i pogłębia wiedzę z zakresu tematyki pracy magisterskiej, korzystając z czasopism naukowych i popularnonaukowymi oraz źródeł elektronicznych.

Chemia Medyczna - praca licencjacka

W zakresie wiedzy:

 • CHM1_W06 Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego charakteru projektowania nowych leków i innych związków biologicznie aktywnych.
 • CHM1_W07 Ma szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej oraz technik eksperymentalnych stosowanych przy realizacji pracy licencjackiej.
 • CHM1_W11 Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.


W zakresie umiejętności:

 • CHM1_U05 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi chemii medycznej.
 • CHM1_U07 Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.
 • CHM1_U08 Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.
 • CHM1_U09 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.
 • CHM1_U11 Potrafi uczyć się samodzielnie
 • CHM1_U12 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.


W zakresie kompetencji:

 • CHM1_K01 Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.
 • CHM1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • CHM1_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • CHM1_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy (problemy) związane z wykonywaniem zawodu.
 • CHM1_K07 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy.
 • CHM1_K08 Dba o jakość i staranność wykonywania zadań

Chemia Medyczna - praca magisterska

W zakresie wiedzy:

 • Student dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie tematyki badań realizowanych w ramach pracy magisterskiej pozwalającą na samodzielną pracę badawczą.
 • Student zna podstawy teoretyczne metod badawczych wykorzystywanych podczas realizacji pracy magisterskiej.
 • Student dysponuje wiedzą o zasadach bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania surowców, energii i aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii medycznej.
 • Student potrafi dokonać analizy i interpretacji danych uzyskanych podczas eksperymentów realizowanych w ramach pracy magisterskiej
 • Student zna znaczenie uzyskanych wyników z punktu widzenia planowania dalszych badań w obszarze realizowanego w ramach pracy magisterskiej tematu.
 • Student zna zasady etyki i ochrony własności intelektualnej w tym prawa autorskiego obowiązujące podczas przygotowywania pracy magisterskiej.


W zakresie umiejętności:

 • Potrafi realizować zadania badawcze z zakresu chemii medycznej i nauk pokrewnych oraz krytycznie przeanalizować otrzymane wyniki oraz sformułować na ich podstawie logiczne wnioski.
 • Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.
 • Potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Student potrafi wyjaśnić znaczenie uzyskanych w ramach pracy magisterskiej wyników dla rozwoju nauk biomedycznych.
 • Zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom B2+).
 • Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych.
 • Stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.


W zakresie kompetencji:

 • Cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością w wykonywaniu badań do pracy magisterskiej.
 • Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji.
 • Student ma świadomość rozwoju nauki i konieczności ciągłego poszerzania wiedzy np. poprzez korzystanie z czasopism naukowych lub zasobów internetowych w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji.
 • Student zna i przestrzega zasad wynikających z ochrony własności intelektualnej.