Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Organicznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Chemii Organicznej

dr hab. Aleksandra Pałasz - kierownik

tel: +48 12 686 2446
pokój D2-22
e-mail: palasz@chemia.uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Chemii Bioorganicznej i Medycznej
dr hab. Łukasz Skalniak

Główne kierunki badań:

 1. Projektowanie i synteza związków małocząsteczkowych na potrzeby eksperymentalnych immunoterapii i innych terapii celowanych
 2. Modelowanie, projektowanie i predykcja właściwości z zastosowaniem klasycznych metod oraz głębokiego uczenia maszynowego
 3. Biologia molekularna i strukturalna: charakterystyka oddziaływań potencjalnych leków z białkowymi celami molekularnymi za pomocą metod spektroskopowych i rentgenografii strukturalnej (NMR, X-Ray, SAXS, cryo-EM)
 4. Badanie aktywności potencjalnych leków z zastosowaniem metod biofizycznych (HTRF, MST, FPLC, itp.)
 5. Biologia komórki: określanie aktywności i mechanizmów działania potencjalnych leków na poziomie komórkowym
 

Zespół Chemii Związków Heterocyklicznych i Metaloorganicznych
dr hab. Dariusz Cież

Główne kierunki badań:

 1. Badania nad diastereoselektywną i enancjoselektywną syntezą połączeń heterocyklicznych przy wykorzystaniu chiralnych kompleksów metali jako katalizatorów lub związków metaloorganicznych jako reagentów.
 2. Stereoselektywne tworzenie wiązań węgiel-heteroatom z wykorzystaniem połączeń metaloorganicznych oraz kompleksów metali przejściowych (Ti(IV), Zr(IV), Mn(III), Pd(II)) oraz metali ziem rzadkich (Ce(III), Ce(IV), La(III)).
 

Zespół Fizykochemii Organicznej
dr hab. Katarzyna Ostrowska

Główne kierunki badań:

 1. Optymalizacja struktury połączeń heterocyklicznych do zapewnienia oddziaływań z jonami i cząsteczkami obojętnymi.
 2. Projektowanie i synteza heterocyklicznych związków o właściwościach ciekłokrystalicznych.
 3. Badanie właściwości luminescencyjnych skondensowanych układów heterocyklicznych i ich kompleksów.
 4. Projektowanie i synteza związków heterocyklicznych o właściwościach cytotoksycznych oraz wykazujących przełączalne właściwości spektralne do zastosowania jako sensory pH i redox w przyżyciowym obrazowaniu komórek.
 

Zespół Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
dr hab. Aleksandra Pałasz

Główne kierunki badań

 1. Projektowanie nowatorskich strategii w katalizie asymetrycznej
 2. Opracowanie innowacyjnych reakcji fotochemicznych wzbudzanych światłem widzialnym.
 3. Poszukiwanie nowych reakcji katalizowanych kompleksami metali przejściowych oraz cząsteczkami organicznymi (organokataliza).
 4. Stereokontrolowana synteza związków naturalnych oraz ich bioaktywnych analogów
 5. Synteza i badanie właściwości fizykochemicznych barwników fluorescencyjnych mających zastosowanie w chemii bioortogonalnej.
 6. Zastosowanie reakcji kondensacji Knoevenagela mono, di i trialdehydów aromatycznych z różnymi CH kwasami jako bioortogonalnej reakcji do obrazowania fluorescencyjnego leków w liniach komórkowych.
 

Zespół Funkcjonalnych Materiałów Organicznych
prof. dr hab. Miłosz Pawlicki

Główne kierunki badań:

 1. Opracowanie ścieżek syntetycznych prowadzących do niepłaskich węglowodorów o rozszerzonej koniugacji.
 2. Domieszkowanie materiału węglowego borem i fosforem jako ścieżka do zmiany właściwości optycznych.
 3. Synteza i badanie właściwości organicznych chromoforów i fluoroforów aktywnych w bliskiej podczerwieni ze szczególnym uwzględnieniem światła spolaryzowanego.
 4. Zmiany delokalizacji pod wpływem podstawowych inicjatorów.
 5. Aromatyczność i antyaromatyczność w pochodnych o rozszerzonej delokalizacji.
 6. Analiza trwałych rodników i dirodników/birodników w kontekście właściwości magnetycznych i optycznych.