Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EOKD

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty uczenia się dla prac dyplomowych

Efekty uczenia się w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

 • CHE_K1_W05 zagadnienia z zakresu podstawowych działów chemii;
 • CHE_K1_W10 zasady stosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych właściwych dla nauk chemicznych;
 • CHE_K1_W12 zagadnienia z zakresu BHP, a w szczególności zna zasady bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych, jak również podstawowe regulacje prawne związane z bezpieczeństwem chemicznym;
 • CHE_K1_W15 związki między osiągnięciami chemii i nauk pokrewnych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;

Umiejętności – Student potrafi:

 • CHE_K1_U02 wykonywać pomiary, wyznaczać wielkości fizykochemiczne, przeprowadzać analizę statystyczną oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności wyników oznaczeń;
 • CHE_K1_U03 stosować metody obliczeniowe oraz oprogramowanie użytkowe wykorzystywane w ramach realizacji pracy licencjackiej;
 • CHE_K1_U06 stosować rozszerzone umiejętności w zakresie wybranego działu chemii;
 • CHE_K1_U07 stosować zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosować zasady BHP w środowisku pracy, dokonywać analizy ryzyka;
 • CHE_K1_U08 korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz potrafi dokonać podstawowej oceny rzetelności pozyskanych informacji;
 • CHE_K1_U14 przygotować typowe prace pisemne w języku polskim, dotyczące zagadnień szczegółowych w ramach pracy licencjackiej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
 • CHE_K1_U11odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych;
 • CHE_K1_U13 uczyć się samodzielnie;
 • CHE_K1_U18 odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

 • CHE_K1_K02 dbania o jakość i staranność wykonywanych zadań, podejmowania odpowiedzialności za ich skutki;
 • CHE_K1_K04 adaptacji do nowych sytuacji; myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
 • CHE_K1_K05 podejmowania decyzji w oparciu o racjonalne przesłanki; krytycznej oceny posiadanej wiedzy i informacji, poszukiwania opinii ekspertów dla wyjaśnienia wątpliwości;

Efekty uczenia się w zakresie:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

 • CHE_K2_W01 zaawansowane zagadnienia z matematyki, fizyki, nauk biologicznych i/lub nauk technicznych pozwalające na posługiwanie się metodami i pojęciami właściwymi dla danej specjalizacji;
 • CHE_K2_W02 zaawansowane zagadnienia z zakresu metod obliczeniowych właściwych dla danej specjalizacji;
 • CHE_K2_W03 zaawansowane zagadnienia) w zakresie głównych działów chemii oraz orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju chemii;
 • CHE_K2_W04 student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia z zakresu danej specjalizacji pozwalające na samodzielną pracę badawczą;
 • CHE_K2_W05 zaawansowane zagadnienia z zakresu BHP oraz regulacje prawne związane z wybraną specjalnością umożliwiające odpowiedzialne stosowanie nabytej wiedzy w pracy zawodowe;
 • CHE_K2_W06 zaawansowane zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną;
 • CHE_K2_W07 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej;

Umiejętności – Student potrafi:

 • CHE_K2_U01 w zaawansowany sposób korzystać z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej;
 • CHE_K2_U02 samodzielnie planować i wykonywać badania teoretycznych i/lub eksperymentalnych w ramach swojej specjalności oraz krytycznie ocenić wyniki tych badań;
 • CHE_K2_U03 przedstawić wyniki badań własnych w postaci samodzielnie przygotowanej rozprawy (referatu) zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań;
 • CHE_K2_U04 student potrafi odnieść zdobytą wiedzę do pokrewnych dyscyplin naukowych oraz pracować w zespołach interdyscyplinarnych;
 • CHE_K2_U05 w sposób popularny przedstawić najnowsze wyniki odkryć dokonanych w ramach swojej i pokrewnych specjalnościach;
 • CHE_K2_U06 posługiwać się językiem angielskim w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom B2+);
 • CHE_K2_U07 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia;
 • CHE_K2_U08 pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową;
 • CHE_K2_U09 mając świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia;
 • CHE_K2_U10 formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych oraz argumentować na ich rzecz zarówno w środowisku specjalistów jak i niespecjalistów;

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

 • CHE_K2_K01 wykonywania obowiązków zawodowych z wysokim profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością;
 • CHE_K2_K02 wykazywania się odpowiedzialnością zarówno w planowaniu, jak i wykonywaniu badań eksperymentalnych, będąc świadom zagrożeń związanych z wykonywaną pracą laboratoryjną, stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej; zminimalizowania skutków dla środowiska naturalnego, stosowania zasad BHP w środowisku pracy;
 • CHE_K2_K03 student jest gotów do przestrzegania i współtworzenia etosu badacza, poszanowania własności intelektualnej i świadomego odgrywania roli w środowisku zawodowym i społecznym;
 • CHE_K2_K04 stałego poszerzania wiedzy, korzystania z technologii informacyjnych do krytycznego wyszukiwania i selekcjonowania informacji; poszukiwania opinii ekspertów;
 • CHE_K2_K05 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; podejmowania z własnej inicjatywy działań uwzględniając związane z nimi szanse i zagrożenia;
 • CHE_K2_K06 praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności mając na uwadze jej społeczne i etyczne aspekty, oraz wykazywania związanej z tym odpowiedzialności;
 • CHE_K2_K07 realnego określania zagrożeń dla środowiska; wypełniania zobowiązań społecznych, podejmowania inicjatyw i uczestniczenia w działaniach na rzecz społeczeństwa;

W zakresie wiedzy:

 • OS2_W03: Dysponuje pogłębioną wiedzą z zakresu nauk chemicznych i fizycznych umożliwiającą prowadzenie zaawansowanych prac badawczych związanych z realizowana praca magisterską.
 • OS2_W04: Dysponuje pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o środowisku naturalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wiedzy objętego realizowaną praca magisterską.
 • OS2_W06: Dysponuje wiedzą w zakresie aktualnych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie tematyki pracy magisterskiej.
 • OS2_W02: Potrafi interpretować zjawiska i procesy przyrodnicze na podstawie analizy danych empirycznych z uwzględnieniem analizy statystycznej i metod prognozowania oraz dokonać krytycznej oceny wiarygodności wyników badań objętych realizacja pracy magisterskiej.


W zakresie umiejętności:

 • OS2_U05: Posiada umiejętność zbierania, analizy i interpretacji danych empirycznych oraz na tej podstawie potrafi formułować odpowiednie wnioski.
 • OS2_U02: Biegle wykorzystuje literaturę z zakresu nauk o środowisku, z uwzględnieniem źródeł elektronicznych, zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł oraz formułowania na tej podstawie uzasadnionych sądów.
 • OS2_U06: Wykazuje umiejętność formułowania własnych sądów oraz wniosków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.
 • OS2_U08: Potrafi napisać pracę badawczą/naukową w języku polskim oraz krótkie doniesienie naukowe w języku angielskim na podstawie własnych badań naukowych.
 • OS2_U04: Potrafi stosować metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do opracowania wyników eksperymentalnych objętych realizacją pracy magisterskiej.


W zakresie kompetencji:

 • OS2_K03: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji pracy magisterskiej.
 • OS2_K05: Systematycznie aktualizuje i pogłębia wiedzę z zakresu tematyki pracy magisterskiej, korzystając z czasopism naukowych i popularnonaukowymi oraz źródeł elektronicznych.

W zakresie wiedzy:

 • CHM1_W06 Dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii medycznej i roli interdyscyplinarnego charakteru projektowania nowych leków i innych związków biologicznie aktywnych.
 • CHM1_W07 Ma szczegółową wiedzę dotyczącą tematyki naukowej oraz technik eksperymentalnych stosowanych przy realizacji pracy licencjackiej.
 • CHM1_W11 Potrafi przedstawić i wyjaśnić związki między osiągnięciami chemii i nauk biomedycznych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju.


W zakresie umiejętności:

 • CHM1_U05 Posiada umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami badawczymi stosowanymi chemii medycznej.
 • CHM1_U07 Zna i stosuje zasady dobrej praktyki laboratoryjnej; potrafi tak prowadzić pracę, żeby zminimalizować odpady dla środowiska naturalnego, stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.
 • CHM1_U08 Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na korzystanie z literatury fachowej, baz danych oraz innych źródeł informacji w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz podstawową zdolność oceny rzetelności pozyskanych informacji.
 • CHM1_U09 Potrafi przedstawić wyniki badań własnych w postaci referatu/prezentacji zawierającej opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań.
 • CHM1_U11 Potrafi uczyć się samodzielnie
 • CHM1_U12 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i języku angielskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.


W zakresie kompetencji:

 • CHM1_K01 Rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych przez całe życie; jest świadomy własnych ograniczeń i wie kiedy zwrócić się do ekspertów.
 • CHM1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • CHM1_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące planowaniu i realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • CHM1_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy (problemy) związane z wykonywaniem zawodu.
 • CHM1_K07 Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy.
 • CHM1_K08 Dba o jakość i staranność wykonywania zadań

W zakresie wiedzy:

 • Student dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie tematyki badań realizowanych w ramach pracy magisterskiej pozwalającą na samodzielną pracę badawczą.
 • Student zna podstawy teoretyczne metod badawczych wykorzystywanych podczas realizacji pracy magisterskiej.
 • Student dysponuje wiedzą o zasadach bezpieczeństwa, racjonalnego wykorzystania surowców, energii i aparatury w praktyce laboratoryjnej chemii medycznej.
 • Student potrafi dokonać analizy i interpretacji danych uzyskanych podczas eksperymentów realizowanych w ramach pracy magisterskiej
 • Student zna znaczenie uzyskanych wyników z punktu widzenia planowania dalszych badań w obszarze realizowanego w ramach pracy magisterskiej tematu.
 • Student zna zasady etyki i ochrony własności intelektualnej w tym prawa autorskiego obowiązujące podczas przygotowywania pracy magisterskiej.


W zakresie umiejętności:

 • Potrafi realizować zadania badawcze z zakresu chemii medycznej i nauk pokrewnych oraz krytycznie przeanalizować otrzymane wyniki oraz sformułować na ich podstawie logiczne wnioski.
 • Potrafi pracować w zespole, pełnić w nim różne funkcje (w tym kierownicze) i jest świadomy odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową.
 • Potrafi pracować w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Student potrafi wyjaśnić znaczenie uzyskanych w ramach pracy magisterskiej wyników dla rozwoju nauk biomedycznych.
 • Zna język angielski w stopniu niezbędnym do posługiwania się specjalistyczną bieżącą literaturą fachową w zakresie chemii i nauk pokrewnych (poziom B2+).
 • Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych.
 • Stosuje zasady BHP w środowisku pracy, umie dokonywać analizy ryzyka.


W zakresie kompetencji:

 • Cechuje się wysokim profesjonalizmem, rzetelnością i sumiennością w wykonywaniu badań do pracy magisterskiej.
 • Potrafi pracować samodzielnie mając świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów i obserwacji.
 • Student ma świadomość rozwoju nauki i konieczności ciągłego poszerzania wiedzy np. poprzez korzystanie z czasopism naukowych lub zasobów internetowych w celu pozyskania niezbędnych informacji oraz ocenić rzetelność pozyskanych informacji.
 • Student zna i przestrzega zasad wynikających z ochrony własności intelektualnej.

W zakresie wiedzy:

 • CZR_K1_W03 Zna podstawowe techniki analityczne, spektroskopowe i badań strukturalnych wykorzystywane w chemii zrównoważonego rozwoju, chemii materiałów, monitoringu środowiska, chemii materiałów do zastosowań energetycznych;
 • CZR_K1_W04 Zna praktyczne przykłady implementacji metod stosowanych do rozwiązywania typowych problemów chemicznych, w szczególności w zastosowaniach w analityce i monitoringu środowiska, zrównoważonych metod produkcji materiałów i wytwarzania energii ze źródeł chemicznych;
 • CZR_K1_W05 Zna rolę chemii w procesach ochrony i monitoringu środowiska, produkcji i magazynowania energii oraz syntezy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych;
 • CZR_K1_W06 Identyfikuje fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w szczególności odnoszące się do bezpieczeństwa środowiskowego, bezpieczeństwa energetycznego oraz zrównoważonego rozwoju.


W zakresie umiejętności:

 • CZR_K1_U01 Potrafi planować i przeprowadzać podstawowe eksperymenty, interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski;
 • CZR_K1_U02 Potrafi zaplanować i przeprowadzić podstawowe analizy i pomiary dla wybranych grup próbek środowiskowych oraz krytycznie przeanalizować otrzymane wyniki;
 • CZR_K1_U043 Potrafi otrzymać związki i materiały do zastosowań środowiskowych i energetycznych oraz zaproponować metody weryfikacji ich struktury i aktywności;
 • CZR_K1_U05 potrafi analizować problemy badawcze i technologiczne oraz znajdować ich rozwiązania z wykorzystaniem poznanych twierdzeń i metod, w tym symulacji komputerowych i metod numerycznych w akwizycji i analizie uzyskanych danych oraz sterowaniu pomiarem;
 • CZR_K1_U06 Potrafi ocenić ryzyko zawodowe;
 • CZR_K1_U07 Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii;
 • CZR_K1_U08 Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole;
 • CZR_K1_U09 Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.


W zakresie kompetencji:

 • CZR_K1_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
 • CZR_K1_K01 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: − przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, − świadomej identyfikacji zagrożeń w wykonywanej pracy, odpowiedzialnego planowania i wykonywania badań eksperymentalnych, − dbałości o dorobek i tradycje zawodu.