The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers – MoDeSt 2016
Polska, Kraków, 4–8 września 2016 r.


Międzynarodowe konferencje MoDeSt pod auspicjami MoDeSt Society odbywają się co dwa lata w różnych krajach Europy: Palermo, Włochy (2000); Budapeszt, Węgry (2002); Lyon, Francja (2004); San Sebastian, Hiszpania (2006); Liege, Belgia (2008); Ateny, Grecja (2010); Praga, Republika Czeska (2012); Portoroż, Słowenia (2014).


Organizacja tegorocznej 9. już konferencji została powierzona przez Zarząd Stowarzyszenia MoDeSt Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego (IChP) w Warszawie.


Współorganizatorami konferencji byli: Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Politechnika Krakowska; Sekcja Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk i Sekcja Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


Konferencja została objęta patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydenta Miasta Krakowa. Partnerem konferencji była Fundacja  PlasticsEurope Polska. Patronat medialny nad konferencją sprawowało czasopismo „Polimery”. Sponsorami byli: Komitet Nauki o Materiałach PAN, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący oraz firma BASF.


Obrady odbywały się w salach konferencyjnych hotelu Qubus w Krakowie.
W konferencji wzięło udział 210 osób z 28 krajów świata (ponad 60 % stanowili uczestnicy z zagranicy): z Algierii, Anglii, Argentyny, Australii,  Austrii,  Belgii, Brazylii, Chile, Chin, Czech, Francji, Hiszpania, Indii, Japonii, Korei, Lichtensteinu, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rosji, Rumuni, Szwecji, USA, W. Brytanii, Węgier i Włoch (najliczniej reprezentowani byli pracownicy naukowi z Francji, Niemiec i Włoch).


Uroczystego otwarcia konferencji dokonali:  Prezydent MoDeSt Society prof. Sahar Al-Malaika (Aston University, Birmingham, W. Brytania), dr hab. inż. Regina Jeziórska (dyrektor IChP) oraz gość honorowy prof. Stanisław Penczek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi).
Na program naukowy konferencji złożyło się 8 referatów plenarnych wygłoszonych przez wybitnych naukowców z dziedziny polimerów, 92 komunikaty ustne oraz 110 prezentacji posterowych.
Referaty plenarne wygłosili:

 • prof. Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon Unversity, Pittsburgh, USA): ˮMacromolecular engineering by controlled radical polymerization”,
 • prof. Philippe Dubois (University of Mons, Belgia; Luxembourg Institute of Science and Technology, Luksemburg): ˮPolymer nanocomposites: key-role of interface control over materials properties”,
 • prof. Sahar Al-Malaika (Aston University, Birmingham, W. Brytania): ˮThe role and fate of vitamin E in highly crosslinked UHMWPE used for orthopaedic implants”,
 • dr. Bernd Bruchmann (BASF Vice President - Joint Research Network on Advanced Materials and Systems, Niemcy): ˮAcademic research in a chemical company - turning contradiction into common ground”,
 • prof. Maria Nowakowska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków): ˮPhotoactive polymeric and hybride materials”,
 • prof. Brigitte Voit (Leibniz Institute of Polymer Research Dresden, Niemcy): ˮHigh-tech polymers for technical and medical applications”,
 • prof. Francesco Paolo La Mantia (University of Palermo, Włochy): ˮIn-line monitoring of the photooxidation behaviour of PP/clay nanocomposites through creep measurements”,
 • dr. Sandrine Therias (Institut de Chimie de Clermont-Ferrand, Aubière, Francja): ˮApplications of polymers as encapsulant for solar cells and LEDs: Impact of photodegradation on barrier and optical properties”.
 •  

Komunikaty ustne zostały zaprezentowane w czterech sesjach tematycznych:


Sesja I – Degradacja, stabilizacja i środki zmniejszające palność polimerów (32)
Sesja II – Kompozyty polimerowe, nano- i bio-kompozyty oraz ich mieszaniny (23)
Sesja III – Przetwórstwo, dodatki i modyfikacja oraz zastosowania polimerów (18)
Sesja IV – Polimery na bazie surowców odnawialnych, recykling i oddziaływanie na środowisko (19).

W sesji posterowej, która odbyła się w dwóch pierwszych dniach konferencji zaprezentowano: w Sesji I -- 34 postery i w Sesji II -- 18 posterów oraz w Sesji III -- 32 postery i w Sesji IV -- 26 posterów. Międzynarodowy Komitet Naukowy Konferencji podjął decyzję o nagrodzeniu trzech najlepszych prezentacji posterowych. Laureatami nagród ufundowanych przez MoDeSt Society zostali:

 • Tetsuma Nishioka (Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japonia) za poster “Stabilization of polyoxymethylene by hydrazide compounds studied by MALDI-MS”,
 • Ahmedou Sidi (Environnement et Chimie (L2EC)-IRSN CEN Cadarache, Francja) za poster “Thermal and radiochemical ageing of cables insulating material in nuclear environment”,
 • Katarzyna Gajos (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) za poster “Unctionalization of polymer films using e-beam lithographic radiation grafting”.

Laureaci otrzymali też od organizatorów dyplomy i upominki w postaci figurki Lajkonika -- symbolu Krakowa -- miejsca konferencji.
Konferencji towarzyszyła wystawa urządzeń, aparatów i technik badawczych m.in. firmy NETZSCH rekomendującej skaningowe kalorymetry różnicowe do badań polimerów i firma Frontier Laboratories Ltd, Fukushima, Japonia, która zaprezentowała technikę pirolizy w połączeniu z metodą GC/MS oraz wystawa książek dotyczących tematyki polimerowej.
Międzynarodowy Komitet Naukowy Konferencji bardzo wysoko ocenił poziom naukowy prezentowanych prac, dobrą atmosferę obrad, sprzyjającą merytorycznej dyskusji, która towarzyszyła kolejnym wystąpieniom oraz zainteresowanie uczestników prezentacji podczas sesji posterowych, a także wyraził słowa uznania Komitetowi Organizacyjnemu za sprawną organizację przebiegu obrad oraz bogaty program imprez towarzyszących. Wysoką ocenę Komitetu Naukowego otrzymały też opracowane materiały konferencyjne „Book of abstracts”, zawierające streszczenia wszystkich wystąpień, wydane przez IChP we współpracy z Haward Agencją Reklamy i Wydawnictw, 240 str., ISBN 978-83-925627-3-3.
Z bardzo dobrym przyjęciem uczestników konferencji spotkały się też imprezy towarzyszące zarówno uroczysta kolacja konferencyjna „Galla diner” w Dworku w Tomaszowicach k. Krakowa uatrakcyjniona występami Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – KRAKUS, jak i program turystyczny w postaci wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce.
Redakcja czasopisma „Polimery” we współpracy z wydziałem Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotuje specjalne wydanie zeszytu czasopisma „Polimery”,  zawierającego wybrane referaty i komunikaty prezentowane podczas konferencji.

Barbara Witowska-Mocek

1 /image/image_gallery?uuid=8aacb718-4ab0-4131-9f8c-8767b8372505&groupId=41638 665 443 Otwarcie konferencji, od lewej: prof. R. Jeziórska, Prof. S. Al.-Malaika i prof. S. Penczek 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=2893937f-40fe-49da-8d81-cf7d66bba601&groupId=41638 610 443 Prof. P. Dubois podczas wygłaszania referatu 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=b464862e-93fa-4cbf-b73d-e3e0f4dae45e&groupId=41638 664 443 Sala obrad 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=62e0548e-d6d3-4e4f-a680-023b06d79b57&groupId=41638 665 443 Sesja posterowa 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=e06d37c4-02df-40cd-a978-0c032e596d3b&groupId=41638 665 443 . Laureaci konkursu na najlepszy poster, od lewej: T. Nishioka, A. Sidi, prof. S. Al.-Malaika i prof. R. Jeziórska 6 4