Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona Środowiska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja - Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym studium wiedzy o środowisku naturalnym oraz metodach jego ochrony, obejmującym przede wszystkim zagadnienia z zakresu chemii i biologii, a także elementy fizyki, matematyki, informatyki, ekonomii, prawa, medycyny inżynierii chemicznej, urbanistyki i architektury oraz humanistyki. Oprócz specjalistów z wydziałów Chemii oraz Biologii i Nauki o Ziemi, w zajęciach dydaktycznych uczestniczą specjaliści z innych wydziałów UJ, a także specjaliści z innych uczelni Krakowa: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej i inni. W programie studiów położono główny nacisk na wykształcenie absolwenta o szerokich podstawach z zakresu chemii i biologii, umożliwiających mu rozpoznanie i ocenę zagrożeń oraz dobór optymalnych metod i środków przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą informacją

  • Grupa 1
    • chemia (waga 1),
    • biologia (waga 1),
    • fizyka (waga 1),
    • matematyka (waga 1),

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą 2 wyników przedmiotowych wybranych z grupy w sposób najkorzystniejszy dla kandydata, pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, podzieloną przez 2 – sumę największych wag w grupie. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Więcej szczegółowych informacji

Studenci po ukończeniu 1 roku studiów wybierają jedną z dwóch ścieżek specjalizacyjnych – chemia środowiska lub biologia środowiska. W programie studiów oprócz zajęć wykładowych seminaryjnych oraz laboratoryjnych realizowanych na Wydziale Chemii UJ i Wydziale BiNOz UJ znajdują się również zajęcia terenowe oraz praktyki studenckie.

Absolwent 3-letnich studiów zawodowych uzyska stopień "licencjata w zakresie ochrony środowiska" i będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych oraz w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i służbie zdrowia. Osoby, które dodatkowo uzyskają przygotowanie pedagogiczne będą mogły podjąć pracę w szkolnictwie podstawowym.

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

Studia te mogą podjąć osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata z zakresu ochrony środowiska lub kierunków pokrewnych.
Kryterium kwalifikacji: średnia ze studiów pierwszego stopnia.

Więcej szczegółowych informacji

Studenci mają do wyboru dwie ścieżki specjalizacyjne – chemia środowiska i biologia środowiska. Program studiów obejmuje kursy obowiązkowe, fakultatywne oraz seminarium i pracę magisterską. Studia prowadzone są w systemie ECTS (European Credit Transfer System).

Studia kończą się uzyskaniem stopnia "magistra ochrony środowiska". Absolwenci tych studiów będą posiadać kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z ochroną środowiska (administracja państwowa i samorządowa, przemysł) oraz w szkolnictwie średnim i wyższym.