Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Chemia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja - Chemia

Rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia (licencjackie)

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe, uwzględniane zgodnie z poniższą ingormacją:

 • Grupa 1
  • chemia (waga 1)
 • Grupa 2
  • biologia (waga 1)
  • fizyka i astronomia (waga 1)
  • matematyka (waga 1)
Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:
1 przedmiot z grupy 1
1 przedmiot z grupy 2
podzieloną przez 2 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia (magisterskie)

Studia te mogą podjąć osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata z zakresu chemii lub kierunków pokrewnych.
 

Więcej szczegółowych informacji

Program przewiduje trzy bloki zajęć: kursy obowiązkowe, specjalizacyjne oraz seminarium i pracę magisterską. Studia prowadzone są w  systemie ECTS (European Credit Transfer System). Kursy specjalizacyjne studenci wybierają w ramach jednego z następujących profili:

 • analityka chemiczna,
 • chemia biologiczna,
 • chemia nowych materiałów i kataliza,
 • chemia stosowana,
 • chemia teoretyczna i komputerowa,
 • fizykochemia i spektroskopia,
 • nowoczesna synteza i fizykochemia organiczna.

Kryteria kwalifikacji: średnia ze studiów pierwszego stopnia i wyniki egzaminu E-ChemTest w języku angielskim z jednej dziedziny (chemia analityczna, nieorganiczna, fizyczna lub organiczna) Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest średnia ocen z ukończonych studiów. Dodatkowe punkty mogą również uzyskać kandydaci, którzy posiadają certyfikat europejskiego testu ECTNA EChemTest w języku angielskim z 1 dziedziny chemii spośród chemii fizycznej, chemii analitycznej, chemii nieorganicznej, chemii organicznej.

Punktowy wynik kandydata oblicza się następująco:

0.75*P1 + 0.25*P2

gdzie

P1 oblicza się na podstawie średniej ze studiów podanej w suplemencie do dyplomu
P1 = 100*(ocena - 2)/3, dla ocen w skali 2-5
P1 = 100*(ocena - 2)/4, dla ocen w skali 2-6
P2 to wynik egzaminu EChemTest w języku angielskim z jednej z dziedzin spośród chemii analitycznej, nieorganicznej, fizycznej lub organicznej w skali 0-100%, jeśli kandydat posiada taki wynik.

Brak wyniku z egzaminu EChemTest nie stanowi przeszkody w przystąpieniu do rekrutacji. Osobom, które chciałyby przystąpić do egzaminu EChemTest przed rekrutacją, zostanie stworzona taka możliwość. Zgłoszenia można dokonać pisząc na adres echemtest@chemia.uj.edu.pl

Rekrutacja na stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie)

O przyjęcie na pierwszy rok studiów mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów szczebla magisterskiego w zakresie chemii lub nauk pokrewnych, którzy uzyskali zgodę jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Chemii UJ lub (w przypadku studiów środowiskowych) w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu na sprawowanie funkcji ich opiekuna naukowego. Podstawą ustalenia wstępnej listy rankingowej kandydatów jest średnia z ocen z ukończonych studiów I i II stopnia nie wliczając odpowiednich egzaminów dyplomowych.
 

Szczegółowe warunki i tryb naboru dla obywateli polskich oraz cudzoziemców po­dej­mu­jących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich