Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

od 2014

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program ramowy studiów doktoranckich

Zajęcia obowiązkowe

 1. Metody numeryczne 7 ECTS, wykład, sem. 1 i 2, 60 h., konsultacje, sem. 3, 30 h.

 2. Elementy filozofii przyrodoznawstwa 3 ECTS, seminarium, sem. 1 lub 2, 30 h.

 3. Język angielski 4 ECTS, lektorat, sem. 1 - 2, 60 h.

 4. Seminarium doktoranckie 5 ECTS, sem.3 i 4, 60 h.

Zajęcia fakultatywne

 1. Wykłady specjalistyczne, 9 ECTS (3 × 3 ECTS ), 3 × 30 h
  (z zakresu chemii, o profilu teoretycznym (A) lub doświadczalnym (B), rozwijają umiejętności zawodowe; do wyboru spośród ok. 10, oferowanych corocznie w miarę osiągalności konkretnych wykładowców)

 2. Wykłady z akademickiej dydaktyki chemii, 6 ECTS (2 × 3 ECTS ), 2 × 15 h.
  (z uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych; wybór 2 wykładów spośród oferowanych 3)

 3. Elementy dydaktyki - pracownia dydaktyczna 6 ECTS, 30 h.
  (do wyboru spośród):

 • chemii analitycznej
 • chemii nieorganicznej
 • chemii ogólnej
 • chemii organicznej
 • fizyki chemicznej
 • krystalografii
 • technologii chemicznej
 • chemii teoretycznej
 • chemii fizycznej

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 1. W I semestrze swych studiów uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia kursu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, według szczegółowych zasad określonych rozporządzeniem Rektora.

 2. W odniesieniu do fakultatywnych wykładów specjalistycznych (poz. 5) obowiązuje zasada, że

 • uczestnik specjalizujący się w chemii teoretycznej obowiązany jest zaliczyć dwa kursy o profilu (A) oraz jeden o profilu (B), po jednym na każdym z trzech pierwszych lat studiów;

 • uczestnik wykonujący badania doświadczalne zalicza jeden kurs o profilu (A) i dwa o profilu (B), po jednym na każdym z trzech pierwszych lat studiów.

 • wybór wykładów z aktualnej oferty Wydziału a także innych uczelni Krakowa, oraz wybór kolejności ich zaliczenia należy do słuchacza w uzgodnieniu z opiekunem naukowym (promotorem). W przypadku wyboru wykładu spoza aktualnej oferty Wydziału Chemii wymagana jest zgoda Kierownika Studiów Doktoranckich.

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika studiów doktoranckich jest uczestnictwo w co najmniej 5 posiedzeniach naukowych w ciągu roku (Seminaria Wydziałowe, posiedzenia Polskiego Towarzystwa Chemicznego, ew. innych towarzystw naukowych). W wyjątkowych okolicznościach (np. wyjazdy zagraniczne) na poczet tego wymagania Kierownik Studiów Doktoranckich może zaliczyć inny równoważny przejaw aktywności uczestnika w krajowych lub zagranicznych gremiach naukowych.

I. Wykłady specjalistyczne (po 30h., 3 ECTS)
(do bieżącej adaptacji w miarę dostępności wykładowców, w szczególności zagranicznych)

A. Profil teoretyczny

 1. Prof. dr hab. E. Brocławik, Stosowana chemia kwantowa (wykł. teoretyczny dla doświadczalników)

 2. Dr hab. M. Frankowicz, Synergetyka

 3. Prof. dr hab. R. Nalewajski, Zaawansowane metody chemii kwantowej

 4. Prof. dr hab. R. Nalewajski, Teoria informacji

 5. Prof. dr hab. P. Petelenz, Elementy teorii ciała stałego

B. Profil doświadczalny

 1. Prof. Jacek Klinowski, Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)

 2. Prof. dr hab. W. Łasocha, Prof. dr hab. B. Oleksyn, Prof. dr hab. K. Stadnicka, Metody badań strukturalnych kryształów

 3. Prof. dr hab. S. Penczek, Chemia makrocząsteczek i materiałów polimerowych

 4. Prof. dr hab. I. Roterman-Konieczna, Bioinformatyka

 5. Prof. dr hab. M. Wójcik, Oddziaływania międzycząsteczkowe

II. Wykłady z akademickiej dydaktyki chemii (po 15 h., 3 ECTS)

 1. Prof. dr. hab. A. Migdał-Mikuli, Wybrane aspekty dydaktyki akademickiej

 2. Dr hab. Marek Boczar, Techniki komputerowe w dydaktyce chemii

 3. Prof. dr hab. P. Petelenz, Podejścia heurystyczne i oszacowania jakościowe w wyjaśnianiu mechanizmów mikroskopowych

 1. Celem dydaktycznych praktyk zawodowych jest

1.1. Zdobycie operacyjnej znajomości metod i technik dydaktycznych stosowanych w realizacji konkretnych modułów zajęć prowadzonych ze studentami;

1.2. Wypracowanie:

a) umiejętności dydaktycznych w zakresie chemii (w tym umiejętności konstruowania narzędzi weryfikacji wyników procesu dydaktycznego), w szczególności w szeroko rozumianym obszarze prowadzonych przez doktoranta badań naukowych;

b) umiejętności interakcji z grupą, w szczególności z pozycji jej lidera.

 1. Wyrobienie ogólnych kompetencji społecznych odnoszących się do działalności dydaktycznej na poziomie akademickim, w szczególności prawidłowej równowagi pomiędzy asertywnością a empatią, oraz walorami przywódczymi a umiejętnością współpracy.

 2. Zakładane efekty kształcenia osiągane przez uczestnika studiów doktoranckich w wyniku odbycia praktyki zawodowej obejmują

3.1. Zaawansowaną wiedzę w zakresie materiału merytorycznego prowadzonych zajęć, włącznie z orientacją co do najczęstszych przyczyn niepowodzeń dydaktycznych (np. typowe awarie aparatury, typowe trudności ze zrozumieniem i operacyjne błędy studentów, brak skojarzeń pomostowych z innymi modułami programu studiów);

3.2. Umiejętność wypracowania i zastosowania w procesie dydaktycznym metod i technik dydaktycznych właściwych dla merytorycznej zawartości prowadzonych przez niego zajęć;

3.3. Kompetencje społeczne na poziomie interakcji z grupą studencką takie jak: kultura i takt, autorytet w egzekwowaniu wymagań w stosunku do studentów, sprawiedliwość oceny, umiejętność postępowania w sytuacjach spornych.

 1. Praktyki są realizowane w formie prowadzenia zajęć ze studentami lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Bezpośrednim zwierzchnikiem uczestników studiów doktoranckich odbywających praktykę w konkretnym zakładzie jest w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej kierownik tego zakładu. Sprawuje on pieczę nad praktykami i zalicza je.

 2. W celu sprawdzania i oceny efektów kształcenia osiągniętych przez uczestnika studiów doktoranckich w wyniku odbycia praktyki zawodowej, kierownik zakładu stosuje według swego uznania:

a) analizę studenckich ankiet ewaluacyjnych;

b) hospitacje zajęć prowadzonych przez uczestnika studiów doktoranckich, odbyte przez kierownika zakładu osobiście lub przez upoważnionego przezeń doświadczonego nauczyciela akademickiego;

c) dyskusję z uczestnikiem studiów doktoranckich dotyczącą prowadzonych przez tego ostatniego zajęć.

 1. Dydaktyczne praktyki zawodowe mają wymiar 60 h rocznie, ogółem w wymiarze 4 lat studiów 210 h. W odniesieniu do osób niepobierających stypendium doktoranckiego wymiar ten zredukowany jest 30 h rocznie, ogółem w wymiarze 4 lat 90 h.