Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy.

Umowa nr: UDA-POIG.01.03.01-12-174/09

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 -2013.

Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe

Beneficjent: Uniwersytet Jagielloński

Kierownik Projektu: Dr Ryszard Gryboś

Okres realizacji: 1.10.2009 – 31.01.2014

Całkowite wydatki realizacji Projektu: 7 988 083,20 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 7 199 713,58 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE: 6 119 756,54 zł

Cel Projektu: celem projektu było zaprojektowanie i wykonanie syntezy innowacyjnych związków kompleksowych o spodziewanych właściwościach przeciwcukrzycowych, w oparciu o aktywność biologiczną wanadu. Przewidywał również kompleksowe badania in vitro i in vivo tych związków pod kątem aktywności przeciwcukrzycowej oraz ich toksyczności. Wykonawcy Projekt realizowany był przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Chemii był jednostką wiodącą i jego głównym zadaniem w Projekcie było zarządzanie nim, projektowanie i synteza nowych związków kompleksowych wanadu o potencjalnej aktywności przeciwcukrzycowej, a także ich badania fizyko-chemiczne. Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego był podmiotem ściśle współpracującym z jednostką wiodącą w projekcie, odpowiedzialnym głównie za badania na liniach komórkowych oraz modelach zwierzęcych.