Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zakład Chemii Nieorganicznej

Web Content Display Web Content Display

Zakład Chemii Nieorganicznej

prof. dr hab. Wojciech Macyk - kierownik

tel: +48 12 686 2494
pokój C1-15
e-mail: macyk@chemia.uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Zespół Badań Materiałów Roślinnych
dr hab. Magdalena Kurdziel

Główne kierunki badań

 1. Wpływ czynników wywołujących stres oksydacyjny w roślinach oraz ziarnach zbóż na procesy redoksowe zachodzące w materiale roślinnym.
 2. Zależność przebiegu procesów zachodzących w trakcie obróbki termicznej mąki od jej składu chemicznego.
 3. Wpływ modyfikacji skrobi na jej strukturę i proces generacji rodników.
 4. Oddziaływanie ozonu oraz promieniowania UV na skrobię różnego pochodzenia botanicznego.
 5. Opracowanie nowatorskiej metody utleniania skrobi w procesach przyjaznych środowisku wykorzystujących promieniowanie UV i działanie ozonu.
 

Zespół Chemii Koordynacyjnej
prof. dr hab. Janusz Szklarzewicz

Główne kierunki badań

 1. Projektowanie i syntezę tych związków kompleksowych.
 2. Badanie ich właściwości strukturalnych, spektroskopowych, magnetycznych i elektrochemicznych.
 3. Badanie reaktywności otrzymanych połączeń.
Badane grupy związków:
 • Związki kompleksowe wanadu – metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy
 • Materiały mezoporowate (MOF) na bazie tereftalanów metali d-elektronowych
 • Kompleksy typu spin-crossover żelaza i manganu
 • Kompleksy żelaza, manganu, miedzi i wanadu o znaczeniu biologicznym
 • Polimery koordynacyjne rutenu, miedzi, molibdenu i wolframu – układy magnetyczne
 • Kompleksy molibdenu i wolframu – reakcje na ligandzie
 • Kompleksy molibdenu i wolframu – immobilizacja i fotosensybilizacja TiO2
 

Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej
prof. dr hab. Grażyna Stochel

Grupa Fotokatalizy - prof. dr hab. Wojciech Macyk


Główne kierunki badań

 1. Chemia i fotochemia związków nieorganicznych i koordynacyjnych
 2. Kataliza/Fotokataliza heterogeniczna i homogeniczna
 3. Fotochemia w biologii, medycynie i środowisku
 4. Nowe materiały funkcjonalne i nanochemia
 

Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego
prof. dr hab. Zbigniew Sojka

Grupa Chemii Powierzchni i Materiałów - prof. dr hab. Andrzej Kotarba

Grupa Chemii Zeolitów - prof. dr hab. Barbara Gil

Grupa Spektroskopii EPR, Modelowania Molekularnego i Nanochemii - prof. dr hab. Zbigniew Sojka


Główne kierunki badań

 1. Struktura i reaktywność powierzchni modelowych układów katalitycznych zawierających paramagnetyczne jony metali przejściowych o różnej multipletowości spinowej, izolowane w diamagnetycznych matrycach. Badania spektroskopowe i obliczenia kwantowo-chemiczne.
 2. Procesy przeniesienia elektronu i spinu towarzyszące odwracalnemu wiązaniu i aktywacji i małych cząsteczek (O2, N2O, NOx, COx).
 3. Chemia katalityczna reakcji deN2O, deNOx i deVOC (badania podstawowe i aplikacyjne).
 4. Spektroskopia komputerowa EPR, IR i RS (obliczanie parametrów spektroskopowych metodami DFT, symulacja widm z zastosowaniem optymalizacji za pomocą algorytmów genetycznych).
 5. Modelowanie molekularne procesów powierzchniowych oraz związków pomiędzy strukturą, właściwościami i aktywnością katalityczną (mikrokinetyka i termodynamika ab initio).
 6. Synteza i funkcjonalizacja nanomateriałów tlenkowych o kontrolowanej morfologii.
 7. Polimerowe ogniwa paliwowe.
 8. Procesy rodnikowe w chemii spożywczej.
 9. Badanie materiałów typu MOF (Metal-Organic-Framework) do potencjalnych zastosowań w adsorpcji i rozdziale gazów oraz w syntezie związków typu "fine chemicals".
 

Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego II
dr hab. Wacław Makowski

Główne kierunki badań

 1. Badania struktury porowatej oraz powierzchni adsorbentów i katalizatorów metodą termodesorpcji cząsteczek-sond.
 2. Adsorpcja węglowodorów i innych związków organicznych na adsorbentach porowatych.
 3. Otrzymywanie wodoru w reakcji reformingu parowego metanolu na katalizatorach miedziowych otrzymywanych z prekursorów hydrotalkitowych.
 4. Badania aktywności i stabilności modelowych katalizatorów odwodornienia etylobenzenu.
 

Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych
prof. dr hab. Joanna Paczkowska

Główne kierunki badań
 1. Inżynieria molekularna katalizatorów - badania reaktorów strukturalnych w procesach związanych z ochroną środowiska.
 2. Chemia konserwatorska - badania związane z degradacją materiałów i sposobami ich zapobiegania oraz opracowywanie nowoczesnych technik analiz fizykochemicznych materiałów stosowanych w obiektach muzealnych.
 

Zespół Nieorganicznych Materiałów Molekularnych
prof. dr hab. Barbara Sieklucka

Główna kierunki badań:
 1. Chiralne i niecentrosymetryczne magnetyczne sieci koordynacyjne. Badanie dichroizmu kołowego i magnetochiralnego, efektu generacji drugiej harmonicznej i magnetycznie wzmocnionej generacji drugiej harmonicznej.
 2. Bifunkcjonalne materiały magneto-luminescencyjne. Badanie fotoluminescencji w magnetykach molekularnych opartych na policyjanometalanach i jonach kompleksowych metali f-elektronowych.
 3. Nowe układy molekularne wykazujące przejścia spinowe i/lub efekt fotomagnetyczny.
 4. Nanomagnesy kwantowe oparte na kompleksach metali przejściowych o nietypowych liczbach koordynacyjnych i z nietypowymi ligandami.
 5. Polimery koordynacyjne o elastycznym szkielecie opartym na policyjanometalanach - modyfikowanie właściwości magnetycznych i optycznych poprzez wprowadzanie i wymianę cząsteczek lub jonów gości, zmiany temperatury oraz naświetlanie.
 6. Magnesy molekularne w warunkach ekstremalnych - niska temperatura i wysokie ciśnienie.
 7. Wielordzeniowe klastry koordynacyjne z kontrolowaną zawartością jonów metali d- i f-elektronowych w kierunku układów z anizotropią magnetyczną oraz strukturalno-spinowymi przemianami fazowymi.
 8. Nowe addukty supramolekularne z oddziaływaniami anion-pi oraz badania nad rolą organicznych pi-kwasów w syntezie połączeń wielordzeniowych.