Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

do 2011

Web Content Display Web Content Display

Program ramowy studiów doktoranckich

 1. Metody numeryczne: wykład, sem. 1 i 2, 60 h; konsultacje, sem. 3, 30 h.

 2. Elementy filozofii przyrodoznawstwa: wykład, sem. 1 lub 2, 30 h.

 3. Język angielski:lektorat, sem. 1 i 2, 60 h.
  Osoby, które na egzaminie wstępnym z języka angielskiego uzyskały ocenę niedostateczną zobowiązane są do zakończenia lektoratu egzaminem zdanym przed Komisją Rekrutacyjną wraz z kandydatami następnego rocznika. Niewywiązanie się z tego obowiązku do końca pierwszego roku lub uzyskanie z egzaminu oceny niedostatecznej skutkuje skreśleniem ze studiów doktoranckich.

 4. Wykłady specjalistyczne o profilu teoretycznym (A) lub doświadczalnym (B), każdy po 30 h, zakończony egzaminem.
  Słuchacz specjalizujący się w chemii teoretycznej obowiązany jest zaliczyć dwa kursy o profilu (A) oraz jeden o profilu (B), po jednym na każdym z trzech pierwszych lat studiów. Słuchacz wykonujący badania doświadczalne zalicza jeden kurs o profilu (A) i dwa o profilu (B), po jednym na każdym z trzech pierwszych lat studiów.
  Wybór wykładów z aktualnej oferty Wydziału a także innych uczelni Krakowa oraz wybór czasu ich zaliczenia należy do słuchacza w uzgodnieniu z opiekunem naukowym (promotorem). W przypadku wyboru wykładu spoza aktualnej oferty Wydziału Chemii konieczne jest dodatkowe uzgodnienie z Kierownikiem Studiów Doktoranckich.

 5. Egzaminy dodatkowe (zalecane): liczba i dobór ustalany indywidualnie przez opiekuna naukowego w porozumieniu z doktorantem. Na wniosek doktoranta, po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów Doktoranckich, wyniki takich egzaminów mogą być wliczane do średniej ocen.

 6. Seminarium doktoranckie, sem.3 i 4, 60 h.

 7. Uczestnictwo w co najmniej 5 posiedzeniach naukowych w ciągu roku (Seminaria Wydziałowe, posiedzenia Polskiego Towarzystwa Chemicznego).

 8. Własna praca naukowo - badawcza (praca laboratoryjna). sem. 1 - 8.
  Nielimitowana liczba godzin uzależniona od zadań określonych przez opiekuna naukowego (promotora).

 9. Praca dydaktyczna w wymiarze do 90 h rocznie w ciągu 4 lat studiów, ogółem do 360 h. W odniesieniu do osób niepobierających stypendium doktoranckiego wymiar ten zredukowany jest do 30 h rocznie.

 10. Zaliczenie każdego roku studiów, które warunkuje przejście na rok następny, dokonuje się na podstawie wpisów w indeksie oraz pisemnego sprawozdania doktoranta, zaopiniowanego przez opiekuna naukowego. Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich (uchwała Senatu UJ z 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006) termin składania sprawozdań upływa z dniem 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.