Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważne terminy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła Doktorska - Program Chemia

WZORY DOKUMETÓW

Gdzie składać dokumenty:

  • W formie elektronicznej na adres mailowy Kierownika programu chemia: barbara.k.gil@uj.edu.pl
  • W formie papierowej: pok. C2-18 (można zostawiać w skrzynce listowej na drzwiach) lub w Dziekanacie Wydziału Chemii u pracownika odpowiedzialnego za doktorantów w godzinach urzędowania

Dla kandydatów:

Rozmowa kwalifikacyjna na program nauczania chemia – zagadnienia

Dokumenty wypełnianie w języku polskim przez potencjalnego opiekuna naukowego:

Dla doktorantów I roku:

Dla doktorantów II roku:

Dla doktorantów IV roku

Ocena śródokresowa:

Sprawozdanie roczne dla doktorantów I-IV roku

Inne

FAQ

Czy wzory dokumentu o powołanie promotora na stronie Szkoły Doktorskiej i programu chemia są inne?

Na stronie chemii dokument ten jest częściowo uzupełniony (na przykład o dyscyplinę lub dziedzinę nauki).

Czy mogę powołać promotora pomocniczego/drugiego promotora?

W przypadku realizacji pracy interdyscyplinarnej, w przypadku gdy promotor pomocniczy wnosi znaczący wkład do opieki nad doktorantem. Każdorazowo powołanie takiego promotora musi być uzgodnione pomiędzy głównym promotorem a Dziekanem Wydziału przed złożeniem wniosku na Radę Dyscypliny.

Czy mogę zrealizować więcej niż 40 ECTS?

Tak. Program kształcenia w Szkole Doktorskiej definiuje jedynie minimalną liczbę punktów ECTS.

Jeżeli wybieram w ramach panelu fakultatywnego kurs za większą liczbę ECTS, niż 3, to jaka liczba punktów będzie mi przyznana?

Jeżeli kurs obejmuje większą liczbę ECTS, to i tak przyznane zostanie 3 ECTS. Jeżeli mniej, trzeba "uskładać" co najmniej 3 ECTS.

Czy muszę składać indywidualny plan badawczy na wzorze, udostępnionym na stronie Wydziału Chemii?

Nie, jest to tylko rekomendacja. Istotne jest jednak, żeby IPB obejmował wszystkie elementy zawarte we wzorze, czyli zakres tematyczny planowanych badań, cele projektu doktorskiego i sposób ich realizacji oraz harmonogram realizacji planu badawczego, w tym zajęcia dydaktyczne i planowane do realizacji kursy.

Kiedy mogę modyfikować IPB?

W przypadku poważnej modyfikacji (np. długoterminowego nieprzewidzianego w oryginalnym IPB wyjazdu) w momencie, gdy pojawia się istotna modyfikacja wpływająca na przebieg kształcenia. W innych przypadkach plan można modyfikować raz do roku, w momencie składania sprawozdania rocznego (po zakończeniu roku akademickiego). IPB modyfikuje się w formie aneksu.

Czy istnieje wzór aneksu do IPB?

Nie. Modyfikacja powinna jednak uwzględniać zmiany wprowadzone w planie z ich wyraźnym wskazaniem. Np. w ramach panelu fakultatywnego planowano kurs A na Wydziale BBB UJ (numer w USOS, liczba punktów ECTS), w zamian zrealizowano kurs B na Uniwersytecie Rolniczym (numer w USOS, liczba punktów ECTS)

Czy mogę zmodyfikować indywidualny plan badawczy tuż przed oceną śródokresową?

Tak, co najmniej na dwa tygodnie przed złożeniem sprawozdania z realizacji indywidualnego planu badawczego. W przypadku złożenia aneksu, rozbieżności między IPB a jego wykonaniem dotyczą zaaneksowanego IPB.

Czy opinia promotora, wymagana w dokumentacji do oceny śródokresowej to inny dokument, niż będący fragmentem rocznego formularza sprawozdania doktorantów?

Tak, to inny dokument. Opinia będąca częścią sprawozdania rocznego dotyczy działalności doktoranta w ciągu ostatniego roku akademickiego, w opinii do oceny śródokresowej promotor wskazuje zaliczenie lub niezaliczenie dotychczasowej pracy doktoranta. Promotor ponadto ocenia, czy pozostałe do wykonania aktywności doktoranta mają szanse zostać wykonane w pozostałym do końca szkolenia czasie (dotyczy powstania publikacji naukowej, zakończenia rozpoczętych badań, ewentualnych nowych ścieżek badań, realizacji niezakończonych a planowanych kursów).

Jakie informacje powinny się znaleźć w oświadczeniu dotyczącym wkładu pracy w powstanie publikacji: czy to ma być opis? wkład procentowy? czy pozostali autorzy muszą się podpisać pod takim oświadczeniem?

Na tym etapie wystarczy opis, bez oświadczeń współautorów. W przypadku, gdy planowane jest złożenie pracy doktorskiej w postaci cyklu publikacji opatrzonych wstępem, warto już na tym etapie zebrać oświadczenia – przyda się w przyszłości i oszczędzi dużo czasu.

W jakiej formie mają być dołączone kopie publikacji? Czy to mają być pdfy czy np. tylko wykaz tych publikacji z odniesieniami do stron, na których się znajdują?

To zależy od adresata. Jeżeli jest to komisja ds. oceny śródokresowej, należy to uzgodnić z członkami komisji. Dla kierownika )a zatem do informacji dla Dyrektora Szkoły) kopie w formie elektronicznej powinny być wysłane e-mailem na konto Kierownika programu.

Dokumenty wymagane do oceny śródokresowej mają być poświadczone przez promotora. Czy promotor może je podpisać podpisem elektronicznym?

Tak. Preferowany jest graficzny podpis elektroniczny (taki z widocznym "odręcznym" podpisem)

Czy członkiem zewnętrznym w komisji ds. oceny śródokresowej może być naukowiec zza granicy?

Nie ma ustawowych przeciwskazań. Przyjazd takiego gościa musi być jednak uzgodniony z Dziekanem Wydziału Chemii (uzgodnień powinien dokonać promotor).

Jak mam określić, czy zagraniczny naukowiec uzyskał tytuł lub stopień naukowy w dziedzinie, w której realizuję swoją pracę doktorską?

Tego nie da się zrobić. Zgodność deklaruje promotor, proponując takiego członka komisji.

Jak mogę złożyć sprawozdanie roczne, jeżeli jestem za granicą?

Proszę złożyć wersję elektroniczną (bez podpisu), przesłać ją również do promotora, który dokumenty podpisze za zgodność i złoży wersję papierową.

Kto podpisuje wykonanie godzin dydaktycznych w sprawozdaniu rocznym?

Koordynator odpowiedniego kursu.

Czy mogę w danym roku akademickim zrealizować więcej godzin dydaktycznych, a w następnym mniej?

Tak. Godziny te zostaną przepisane. Należy przy tym złożyć dodatkowe pismo do kierownika programu wskazujące na wykonie takich godzin z prośbą o ich zaliczenie na poczet kolejnego roku akademickiego.

Czy mogę w danym roku akademickim zrealizować mniej godzin dydaktycznych, a w następnym więcej?

Tak, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach (choroba, wyjazd). Taka zmiana musi być uzgodniona wcześniej z promotorem i kierownikiem programu. Proszę pamiętać, że przy wyjazdach ponad 3 miesiące obciążenie dydaktyczne jest redukowane proporcjonalnie do długości wyjazdu.