Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji na studia III stopnia

Program studiów doktoranckich jest realizowany według indywidualnego toku uzgodnionego przez opiekuna naukowego z doktorantem. Studia trwają cztery lata i kończą się egzaminem doktorskim.

Kierownikiem studiów doktoranckich jest prof. dr hab. Andrzej Kotarba.

Szczegółowe warunki i tryb naboru na pierwszy rok studiów trzeciego stopnia obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2018/2019

 1. Warunki formalne ubiegania się o przyjęcie.

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny uzyskany na kierunkach: chemia lub z zakresu nauk chemicznych.
  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się również osoby będące beneficjentami programu Diamentowy Grant, nieposiadające tytułu magistra, ale posiadające status studenta na kierunku spośród wskazanych powyżej lub które ukończyły taki kierunek.
  Dodatkowym wymogiem formalnym jest zgoda jednego z profesorów lub doktorów habilitowanych zatrudnionych w Wydziale Chemii UJ lub (w przypadku studiów środowiskowych) w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu na sprawowanie funkcji ich opiekuna naukowego.

 2. Kryteria kwalifikacji.

  O kolejności kandydatów na liście rankingowej decydować będzie ich ostateczny liczbowy wynik kwa­lifikacji ustalony w oparciu o:

  1. średnią ocen ze studiów przeliczoną na punkty zgodnie ze wzorem:

   gdzie:
   WSr to przeliczona na punkty średnia ocen ze studiów jednolitych magisterskich lub odpowiednio przeliczona średnia arytmetyczna średnich ocen ze studiów pierwszego i drugiego stopnia,
   Sr to średnia ocen uzyskanych przez kandydata, obliczona zgodnie z regulaminem uczelni, która wydała dyplom,
   M to maksymalna (najlepsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata,
   m to minimalna (najgorsza) ocena w skali ocen obowiązującej w uczelni macierzystej kandydata;

  2. wynik egzaminu z przedmiotu kierunkowego ocenianego w skali 2.0 – 5.0;

  3. wynik egzaminu z języka angielskiego ocenianego w skali 2.0 – 5.0.

 3. Informacje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

  Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów.
  W pierwszym etapie średnia ocen ze studiów jest przeliczana na punkty zgodnie ze wzorem wyrażonym powyżej. Do etapu drugiego przystępują kandydaci, którzy uzyskali najwyższe średnie ocen, w liczbie przekraczającej o 40% ustalony limit przyjęć. Pozostali kandydaci klasyfikowani są na ostatecznej liście rankingowej zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w etapie pierwszym.
  W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego są przeprowadzane egzaminy z przedmiotu kierunkowego i z języka angielskiego. Jako przedmiot kierunkowy kandydaci mogą zdawać chemię fizyczną, chemię teoretyczną lub biochemię; wybór należy do kandydata, w porozumieniu z jego przyszłym opiekunem naukowym. Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną z egzaminu z przedmiotu kierunkowego, niezależnie od wyniku egzaminu z języka angielskiego, uzyskują z etapu drugiego 0 (zero) punktów, a o ich pozycji na ostatecznej liście rankingowej decydują punkty uzyskane w pierwszym etapie kwalifikacji.
  Wynik kwalifikacji kandydatów, którzy z egzaminu z przedmiotu kierunkowego otrzymali co najmniej ocenę dostateczną, jest średnią ważoną punktów uzyskanych: za średnią ze studiów, za ocenę uzyskaną z egzaminu z przedmiotu kierunkowego i za ocenę uzyskaną z egzaminu z języka angielskiego, z wagami odpowiednio 2, 4 i 1, przy czym liczba punktów za egzamin przedmiotowy oraz za egzamin z języka angielskiego jest równa ocenom z tych egzaminów. Do przyjęcia na studia zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali czołowe miejsca na liście rankingowej, w liczbie równej ustalonemu limitowi przyjęć, przy czym Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów niezbędną do zakwalifikowania kandydata do przyjęcia, nie mniejszą niż W = 400/7 punktów.
  Lista rankingowa kandydatów na Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział Chemii UJ we współpracy z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN jest sporządzana odrębnie przy zastosowaniu tych samych kryteriów kwalifikacji.

 4. Zasady obliczania wyniku kwalifikacji.

  Ostateczny liczbowy wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100 podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i określaną dla wszystkich kandydatów według wzoru:

  gdzie:
  W to ostateczny wynik kwalifikacji postępowania kwalifikacyjnego,
  WSr to przeliczony wynik punktowy średnia ocen ze studiów,
  E to punkty za ocenę z egzaminu z przedmiotu kierunkowego,
  J to punkty za ocenę z egzaminu z języka angielskiego.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia rejestracji na studia:

 1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,
 2. kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje drugiego stopnia lub dokumentu potwierdzającego bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznanego za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 3. kserokopia suplementu do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku kserokopia indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,
 4. oświadczenie pracownika wydziału posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub osoby niebędącej pracownikiem wydziału upoważnionej przez radę wydziału, o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową,
 5. opinia pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
 6. zaświadczenie o średniej ocen ze studiów magisterskich ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (dla absolwentów studiów drugiego stopnia, także zaświadczenie zawierające średnią z ukończonych studiów pierwszego stopnia) – wymagane w przypadku braku tych informacji w suplemencie do dyplomu,
 7. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,
 8. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe,
 9. tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Dokumenty wymagane do wpisania na studia:

 1. do wglądu: dyplom potwierdzający kwalifikacje drugiego stopnia lub dokument potwierdzający bycie beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku, gdy w terminie rejestracji kandydat nie posiada jeszcze dokumentu tego dyplomu – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej oraz na dyplomie, zawierające informację o uprawnieniu do podjęcia studiów trzeciego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia (dla absolwentów studiów drugiego stopnia także zaświadczenie zawierające te oceny z ukończonych studiów pierwszego stopnia),
 2. do wglądu: suplement do dyplomu lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku ich braku indeks lub inny dokument zawierający nazwy kursów oraz otrzymane oceny (którego kserokopia została przesłana na etapie rejestracji),
 3. fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle,
 4. kserokopia dowodu osobistego lub strony ze zdjęciem z paszportu (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 5. wnioski stypendialne – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendiów,
 6. do wglądu: oryginały wszystkich dokumentów przesyłanych na etapie rejestracji elektronicznie lub dostarczonych w postaci kserokopii,
 7. tłumaczenie poświadczone na język polski do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski.

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej uzyskany poza granicami Polski zobowiązani są dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

 1. dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji.

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

 1. kserokopia dokumentu zaświadczającego prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (wraz z jego oryginałem do wglądu),
 2. kserokopia dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego – nie dotyczy kandydatów przystępujących do rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo kserokopia dokumentu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wraz z jego oryginałem do wglądu), lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,
 4. kserokopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub dołącz oświadczenie, że doręczysz ten dokument w terminie do 28 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Limit przyjęć na I rok studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2018/2019 - 30

Terminy

Harmonogram naboru

 • Nabór podstawowy
  • Rejestracja na studia    5 czerwca – 4 lipca
  • Potwierdzenie rejestracji na studia    6 lipca do godz. 12:00
  • Egzaminy wstępne    10 -18 lipca
  • Publikacja listy rankingowej    20 lipca
  • Wpisy na studia    23 – 25 lipca
  • Doręczenie zaświadczeń lekarskich    6 września
 • Nabór dodatkowy
  • Rejestracja na studia    24 sierpnia – 5 września
  • Potwierdzenie rejestracji na studia    7 września do godz. 12:00
  • Egzaminy wstępne    11 – 20 września
  • Publikacja listy rankingowej    24 września
  • Wpisy na studia    25 – 26 września
  • Doręczenie zaświadczeń lekarskich    10 października

Zakres tematyczny do egzaminu:

 1. Chemia fizyczna: Zakres podręcznika P.W. Atkins, Chemia fizyczna (PWN, Warszawa 2001), lub równoważnego.

 2. Chemia teoretyczna: Zakres podręcznika K.Gumiński, P.Petelenz, Elementy chemii teoretycznej (PWN, Warszawa 1989) oraz R.F.Nalewajski, Podstawy i metody chemii kwantowej (PWN, Warszawa 2001), lub równoważnych.

 3. Biochemia: Zakres podręcznika L.Stryer, Biochemia (PWN, Warszawa 2003), lub równoważnego.

 4. Język angielski: Poziom odpowiadający Cambridge First Certificate in English oraz znajomość podstawowej terminologii chemicznej.