Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia na studiach doktoranckich

W zakresie wiedzy Absolwent dysponuje:

 1. wiedzą o charakterze fundamentalnym w dyscyplinie chemia w stopniu umożliwiającym rewizje istniejących paradygmatów światowego dorobku naukowego,
 2. wiedzą o najnowszych w skali światowej kierunkach badań i osiągnięciach naukowych;
 3. zaawansowaną wiedzą chemiczną o charakterze szczegółowym w specjalności związanej z prowadzonymi przezeń badaniami naukowymi;
 4. zaawansowanym i rozbudowanym aparatem terminologicznym w zakresie nauk chemicznych oraz aparatem metodologicznym związanym z prowadzonymi badaniami naukowymi;
 5. wiedzą o fundamentalnych dylematach współczesnej cywilizacji, włączając prawne, ekonomiczne i etyczne uwarunkowania działalności badawczej.

W zakresie umiejętności Absolwent:

 1. potrafi wykorzystać wiedzę z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów o charakterze badawczym;
 2. posiada umiejętności projektowania i realizacji w określanej przez siebie perspektywie czasowej oryginalnych badań naukowych z zakresu chemii na poziomie światowym, formułowania hipotezy badawczej, definiowania celu i przedmiotu badań, rozwijania metodyki i metodologii;
 3. potrafi upowszechniać wyniki badań, inicjować debatę, biegle komunikować się w zakresie swej specjalności z innymi badaczami z międzynarodowej społeczności naukowej oraz szerszym otoczeniem społecznym (tak w języku polskim, jak i obcym);
 4. potrafi transferować wyniki prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej;      
 5. potrafi współpracować z zespołem w zakresie planowania i realizacji wspólnie zdefiniowanych celów naukowych oraz kierować zespołem badawczym, także w środowisku międzynarodowym;
 6. posiada umiejętności kierowania własnym rozwojem naukowym w tym samodzielnego zdobywania wiedzy, poszerzania własnych kompetencji, podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozwoju intelektualnego;
 7. potrafi opracowywać programy kształcenia lub szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.

Absolwent posiada kompetencje społeczne odnoszące się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego, mianowicie:

 1. potrafi dokonać krytycznej oceny dorobku w dyscyplinie chemia,
 2. ma świadomość poziomu własnych koncepcji badawczych, ich oryginalności i istotności wkładu w rozwój reprezentowanej dyscypliny naukowej;
 3. uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;
 4. ma świadomość przynależności do wspólnoty naukowej i współodpowiedzialności za jej rozwój;
 5. potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego oraz myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 6. w swej pracy badawczej podtrzymuje i rozwija etos środowisk badawczych w zakresie prowadzenia badań w sposób niezależny i przestrzega reguł ścisłości, uczciwości naukowej, respektuje zasady publicznej własności badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;
 7. aktywnie uczestniczy w życiu krajowego i zagranicznego środowiska naukowego przez działalność publikacyjną i udział w konferencjach.